Các khái niệm thường gặp trong bán hàng.

Một số khái niệm thường gặp trong bán hàng hay nghề sales:

 • Board of Management: BOM – Ban Giám Đốc
 • General Director: GD – Tổng Giám Đốc
 • National Sale Manager: NSM – Giám Đốc kinh doanh toàn quốc
 • Deputy National Sales Manager: Phó Giám Đốc kinh doanh toàn quốc
 • Promotion – Coner -Marketing: PCM: Xúc tiến mọi chiến lược kinh doanh khẩn cấp.
 • Route To Market Manager: Trưởng Phòng xây dựng thị trường
 • Sales Capability Manager: Giám Đốc huấn luyện bán hàng
 • Sales Training Manager: Trưởng huấn luyện bán hàng khu vực
 • Trade Marketing Manager: Trưởng phòng tiếp thị thương mại
 • Sales Operation Manager: Trưởng phòng điều hành kinh doanh
 • Sales Logistic Manager : Trưởng phòng điều hành bôi trơn chiến lược.
 • Sales Operation department: Bộ phận điều hành kinh doanh
 • Sales Audit Manager: Trưởng phòng kiểm soát thị trường
 • Regional Sales Managers: RSM – Giám Đốc kinh doanh miền.
 • Territory Development Manager: TDM Giám đốc phát triển thị trường tầm chiến lược. 
 • Area Sales Managers: ASM – Giám Đốc kinh doanh vùng
 • Area Marketing Manager: AMM – Giám đốc chiến lược vùng. 
 • Sales Supervisors: SS – Giám sát kinh doanh
 • Modern Trade: MT – Kênh bán hàng hiện đại
 • Distributor Representative : DR – Đại diện kinh doanh từ nhà phân phối. 
 • Modern Trade Supervisors: GSBH kênh hiện đại
 • Modern Trade Executives: Chuyên viên kinh doanh kênh hiện đại
 • General Trade: GT – Kênh bán hang truyền thống (Traditional Trade)
 • Distributor: Nhà phân phối
 • Telesales Representatives : TSR- Nhân viên bán hàng qua điện thoại.
 • Direct Sales Representative: DSRm – Nhân viên bán hàng trực tiếp.
 • Distributor Salesman: Nhân viên bán hàng của nhà phân phối
 • Daily Sales Reports: DSR – Báo cáo bán hàng hằng ngày.
 • Daily Sell Out Reports : DSOR – Báo cáo doanh số bán hàng thực tế.
 • Distributor Customer Representative : DCR – Đại diện thương mại.
 • Salesman: Nhân viên bán hàng
 • Sales: Tiếp Thị Biểu tượng cảm xúc grin
 • Promotion program: Chương trình khuyến mãi
 • Sample product: Sản phẩm mẫu
 • Survey : khảo sát tuyến 
 • Merchandising: Trưng bày
 • Coverage: Bao phủ
 • Outlet: Điểm bán
 • Wholesaler: Nhà bán sỉ 
 • Scoreboard: Bảng theo dõi bán hàng
 • Sales Target: Chỉ tiêu bán hàng
 • Master coverage plan: MCP – Lịch bán hàng
 • Key Performance Indicator: KPI – Chỉ số đánh giá thực hiện công việc
 • Point Of Sales Material: POSM – Vật dụng hỗ trợ bán hàng tại điểm bán

Post Author: Anh bán hàng