Hàm Unpivot trong Googlesheet, chuyển dữ liệu từ bảng ngang sang bảng dọc.

Hàm Unpivot trong Googlesheet, chuyển dữ liệu từ bảng ngang sang bảng dọc.

Tháng Năm 12, 2020 Off By Anh bán hàng

Cách chuyển dữ liệu từ Googlesheet từ bảng ngang ma trận như sau:

 

Hàm Unpivot trong Googlesheet, chuyển dữ liệu từ bảng ngang sang bảng dọc.
Hàm Unpivot trong Googlesheet, chuyển dữ liệu từ bảng ngang sang bảng dọc. 4

Bạn muốn chuyển sang dạng cột với dữ liệu thô cho mục đích phân tích của mình.

 

Hàm Unpivot trong Googlesheet, chuyển dữ liệu từ bảng ngang sang bảng dọc.
Hàm Unpivot trong Googlesheet, chuyển dữ liệu từ bảng ngang sang bảng dọc. 5

Sử dụng trên Google sheet bằng các hàm bạn có cách sau:

Với dữ liệu cấu trúc như bảng trên, bạn dùng hàm sau ở một sheet trống:

=ArrayFormula({"Customer","Product","Value"; QUERY({HLOOKUP(ROUNDUP(SEQUENCE(COUNTA(Sheet1!$A:$A)*COUNTA(Sheet1!$1:$1),1)/COUNTA(Sheet1!$A:$A))+1,{COLUMN(Sheet1!$1:$1);Sheet1!$1:$1},2),
VLOOKUP(MOD(SEQUENCE(COUNTA(Sheet1!$A:$A)*COUNTA(Sheet1!$1:$1),1)-1,COUNTA(Sheet1!$A:$A))+2,{ROW(Sheet1!$A:$A),Sheet1!$A:$A},2),
VLOOKUP(MOD(SEQUENCE(COUNTA(Sheet1!$A:$A)*COUNTA(Sheet1!$1:$1),1,2)-2,COUNTA(Sheet1!$A:$A))+2,{ROW(Sheet1!$A$2:$A),Sheet1!$B$2:$1000},ROUNDUP(SEQUENCE(COUNTA(Sheet1!$A:$A)*COUNTA(Sheet1!$1:$1),1)/COUNTA(Sheet1!$A:$A))+1)
},"SELECT * WHERE Col3 IS NOT NULL")})

 

Hàm Unpivot trong Googlesheet, chuyển dữ liệu từ bảng ngang sang bảng dọc.
Hàm Unpivot trong Googlesheet, chuyển dữ liệu từ bảng ngang sang bảng dọc. 6

=ArrayFormula({"Customer","Product","Value"; 

Lưu ý 3 giá trị Customer; Product; Value bạn có thể thay đổi tùy thích.

Trên là cách Unpivot đơn giản trên Google Sheet để tạo bảng dữ liệu đơn giản trong phân tích dữ liệu.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/