Cách dùng hàm indirect trong googlesheet

Cách dùng hàm indirect trong googlesheet

Tháng Ba 16, 2021 Off By Anh bán hàng
Cách dùng hàm indirect trong googlesheet

Googlesheet là công cụ hỗ trợ xử lý số liệu mạnh như Exel và có nhiều hỗ trợ khi bạn sử dụng trực tuyến và làm việc chung. Hàm INDIRECT trong Googlesheet cũng sử dụng với cấu trúc tương tự như trong Exel. Bạn có thể tham khảo ở đây:

Hướng dẫn sử dụng hàm INDIRECT từ google.

Cấu trúc hàm INDIRECT như sau: =INDIRECT(tham_chiếu_ô_như_một_chuỗi,[trong_chú_thích_A1])

Cách sử dụng tương tự như exel, bạn có thể tham khảo ở bài viết sau ứng dụng trong Exel nhằm tham chiếu từng sheet:

Dùng hàm indirect trong Exel để tham chiếu các sheet, các ô

Với hướng dẫn trên bạn có thể ứng dụng INDIRECT trong Googlesheet để tham chiếu các ô, các sheet tương tự như trong Exel. Với các ứng dụng sau:

  • Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet có tên gọi khác nhau nhưng với một cấu trúc.

  • Kết nối hoặc liên kết các sheet với nhau trong Exel thông qua tham chiếu bằng hàm Indirect.

  • Tạo lệnh tham chiếu động thay đổi theo giá trị tham chiếu: VD kết hợp giá trị “B” và giá trị “5” ở 2 vị trí khác nhau thành tham chiếu ô B5.

  • Gắn giá trị tham chiếu theo tên sheet khi thay đổi giá trị của ô yêu cầu trong việc làm báo cáo động hoặc dashboard.

  • Phối hợp với các hàm Vlookup, Sumif, Countif…. để tham chiếu ở các sheet, vùng ô dữ liệu khác nhau.

Trên đây là một số hướng dẫn và ứng dụng hàm Indrect trong Googlesheet, về hướng dẫn chi tiết một số phương pháp kết hợp sẽ ở các bài viết sau.

Nếu bạn có thắc mắc muốn được hướng dẫn, cứ gửi tin nhắn vào facebook sau của mình để mình hướng dẫn nhé.

https://www.facebook.com/anhbanhangvuitinh/