Mẫu biên bản làm việc mới nhất và chuyên nghiệp

Mẫu biên bản làm việc mới nhất và chuyên nghiệp

Tháng Năm 13, 2021 Off By Anh bán hàng

Mẫu biên bản làm việc là một văn bản quan trọng nhằm ghi nhận hay tóm tắt kết quả làm việc giữa hay bên hay các bên trong cuộc họp, meeting hoặc gặp gỡ giữa các đối tác trong công việc. Nó như một nhật ký ghi lại những nội dung và cam kết thực hiện cũng như mục tiêu và thời gian đạt được của những người hay bộ phận tham gia.

Mẫu biên bản làm việc mới nhất và chuyên nghiệp

Các thông tin cần có trong biên bản làm việc

 1. Có phần quốc hiệu:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 2. Phần tiêu đề: Biên bản làm việc và mở rộng nội dung của biên bản làm việc (Thỏa thuận a b c d; thống nhất công việc….; về việc……)

  BIÊN BẢN LÀM VIỆC

  (Thống nhất nội dung cuộc họp ……)

 3. Thời gian và địa điểm: Chính xác và cụ thể đến ngày giờ lập biên bản, có thể ghi nội dung cuộc họp từ mấy giờ đến mấy giờ của cuộc họp thống nhất: Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại …………..

 4. Thành phần và những người tham gia: Chi tiết đầy đủ họ tên, chức vụ và phân rõ các bên VD: Bên A bao gồm….; Bên B bao gồm …. hoặc bộ phần Kế Toán ….; Bộ phận bán hàng …… Một số trường hợp ghi rõ số CMND; ngày cấp, hay số thẻ căn cước ….

 5. Các vấn đề nêu ra: Nếu có…

 6. Thống nhất nội dung: Các nội dung cần thực hiện và cam kết thực hiện các nội dung của các bên, các mục tiêu hoàn thành, thời gian hoàn thành, các yếu tố hay chỉ số đo lường mức độ hoàn thành nếu có. Các hình thức khen thưởng hay kỷ luật nếu có trong cam kết giữa các bên hay cá nhân tham gia.

 7. Ký tên và xác nhận của những người tham gia

 8. Một số yêu cầu khác trong biên bản làm việc:

 • Nội dung mạch lạc, súc tích và ngắn gọn

 • Ghi chép trung thực và khách quan

 • Sự kiện, sự việc, số liệu chi tiết, chính xác, cụ thể

 • Thông tin chặt chẽ, logic

 • Tuân thủ về nội dung và hình thức.


Widget not in any sidebars

Một số mẫu biên bản làm việc tham khảo. File tải xuống mẫu biên bản làm việc ở dưới cùng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do-Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại trụ sở Công ty ………….,

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY……………

Đại diện bởi: Ông ………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số ……., phường……….….., quận…….……, thành phố ……………….

Mã số thuế: ……………………

BÊN B:

 1. Ông: ……………………………..

CMTND số: …………………………….. Cấp ngày: …../………./20…..

Địa chỉ TT: …………..…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………

 1. Ông: ……………………………..

CMTND số: …………………………….. Cấp ngày: …../…../20…………

Địa chỉ TT: ………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….………

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Hai bên thống nhất các nội dung sau:

1………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………………………………………………………….…..…………

2………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……….….………………………………………………………………………………………….……..……

3…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…….….……………………………………………………………………………………….………..……

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B

……………………..

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***********

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(Số: ……………….)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ……. , tại văn phòng Công ty ……..

Địa chỉ: ….……..……..

Chúng tôi gồm:

BÊN A:…………….Địa chỉ: …………

Điện thoại:………….Fax: ……

Đại diện: ………..……..

Mã số thuế: ………..……..

Số tài khoản: ………..……..

Hoặc:: ………..……..

BÊN B: ………..……..

Địa chỉ: ………..……..

Điện thoại:………..… Fax: …………..……..

Đại diện: …………..……..……..

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể……………………………………………………………………………

Kết Luận:………………………………………………………………………………………….

Buổi làm việc kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người tham gia họp làm việc cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

(Đại điện các bên ký, ghi rõ họ tên)

BÊN A

BÊN B

 

 

 

 

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
————-

Số: …../BB- LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại ……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1/ …………………………………….. Chứcvụ: ………………………. Đơn vị ………………………

2/ ………………………………… Chức vụ: ……………………… Đơn vị …………………………..

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): ……………………….. Năm sinh …………….. Quốc tịch …………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…………….. Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………………….

2/ Ông (bà): ……………………………… Năm sinh …………………….. Quốc tịch ……………………

Nghề nghiệp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………

Nội dung làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm …………………………………………… tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ………………………………………………………………..01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)