Tính các biểu thức có điều kiện hoặc có bộ lọc trong DAX để tạo báo cáo Power BI bằng hàm CALCULATE

Tính các biểu thức có điều kiện hoặc có bộ lọc trong DAX để tạo báo cáo Power BI bằng hàm CALCULATE

Tháng Tám 17, 2021 Off By Anh bán hàng

Trong quá trình sử dụng biểu thức DAX để tính giá trị trong các báo cáo của POWER BI, Thì hàm CALCULATE sẽ là hàm được sử dụng thường xuyên trong quá trình xử lý số liệu nhằm tạo các biểu thức tính toán phức tạp với nhiều điều kiện hay bộ lọc khác nhau. 

Tính các biểu thức có điều kiện hoặc có bộ lọc trong DAX để tạo báo cáo Power BI bằng hàm CALCULATE

Với các phép tính thông thường, bạn có thể sử dụng hàm SUM, COUNT, AVERAGE….. Tuy nhiên khi cần đưa thêm điều kiện vào hay tạo những bộ lọc trong hàm tính toán ví dụ:

  • Chỉ cộng các giá trị của năm 2020

  • Đếm những ai là giới tính Nữ

  • Chỉ cộng những giá trị thỏa mãn điều kiện….

Với nhiều điều kiện và nhiều hàm thì chỉ cần kết hợp hàm biểu thức, điều kiện hay bộ lọc với hàm CALCULATE là đã có thể tạo ra nhiều phép tính theo yêu cầu và sáng tạo của bạn.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM CALCULATE NHƯ THẾ NÀO ?

Cấu trúc sử dụng hàm như sau:

=CALCULATE( <biểu thức tính> [, <bộ lọc>]   [, <bộ lọc>] …)

Hoặc:

=CALCULATE( <biểu thức tính> [, <Điều kiện>]   [, <Điều kiện>] …)

<biểu thức tính> : Là biểu thức mà bạn muốn tính toán, đây là biểu thức với các hàm tính toán của bạn.

[, <bộ lọc>] Hoặc [, <Điều kiện>] Là các điều kiện lọc, điều kiện tính toán mà bạn muốn đưa vào phép tính, bạn có thể đưa nhiều điều kiện vào phép tính khi sử dụng hàm CALCULATE để tạo ra biểu thức phép tính với các điều kiện khác nhau.

Ví dụ sử dụng hàm CALCULATE

Ví dụ bạn có 1 bảng A với 2 cột dữ liệu:

Product: Danh mục các sản phẩm (VD: Táo, Lê, Mận, Đào

Sales: Doanh số bằng tiền

Month: Tháng tương ứng từ  tháng 1 đến 12 và hiển thị là 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12

Bạn muốn tính tổng sales thì sẽ tính như sau:

=SUM(A[Sales])

Như vậy với hàm trên là bạn tính tổng doanh số bằng tiền ở cột Sales. Tuy nhiên khi bạn cần tính tổng doanh số bằng tiền ở côt Sales với điều kiện của tháng 1 thì bạn đặt hàm CALCULATE như sau:

=CALCULATE(SUM(A[Sales]),A[Month]=1)

Như vậy với điều kiện: A[Month]=1 kết hợp trong hàm CALCULATE đã giải quyết điều kiện tháng 1 trong phép tính, nếu bạn đưa ra thêm điều kiện chỉ tính sản phẩm tên là táo thì bạn đặt như sau:

=CALCULATE(SUM(A[Sales]),A[Month]=1,A[Product]=”Táo”)

Với giải thích và ví dụ trên sử dụng các hàm tính toán và so sánh kết hợp với hàm CALCULATE giúp bạn tạo các phép tính từ đơn giản tới phức tạp để tính toán một cách nhanh chóng với các điều kiện mình đặt ra nhằm phân tích cũng như xử lý số liệu một cách nhanh chóng.