Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

Tháng Tám 25, 2021 Off By Anh bán hàng

Trong Power BI, tạo bảng dữ liệu thời gian rất quan trọng nhằm liên kết bảng dữ liệu thời gian với các bảng dữ liệu hiện có để phân tích hoặc lọc số liệu trong báo cáo. Ví dụ bạn muốn tạo một bảng dữ liệu thời gian như sau trong Power BI

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian
Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian 11

Để tạo được một bảng dữ liệu thời gian từ một khoảng thời gian nhất định VD từ ngày 1/1/2020 đến 1/1/2021 với các dữ kiện như tháng, ngày, thứ, tuần, quý. Trong Power BI có 2 cách thực hiện như sau:

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power BI bằng các công thức của Power Query

Để làm được điều này thì bạn chỉ cần mở Power Query từ Power BI và thực hiên theo hướng dẫn ở bài viêt sau để tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Query nhằm đưa lên Power BI. Có 2 phương án để làm được điều này:

Tạo bảng dữ liệu thời gian trên Power Query thông qua file Exel và liên kết bảng đó với Power BI

Với phương án này thì bạn mở file Exel lên và bật chức năng Power Query và tạo bảng dữ liệu thời gian trong file Exel theo hướng dẫn sau:

Tạo bảng dữ liệu thời gian để liên kết và tham chiếu cũng như tạo bộ lọc thời gian bằng Power Query

Sau đó đưa bảng dữ liệu đó vào file Exel và nối file Exel đó vào Power Query

 

Tạo bảng dữ liệu thời gian bằng Power Query ngay trên Power BI

Để làm được điều này bạn hãy mở Power Query Editor ngay trên Power BI bằng cách sau:

Ở Tab Home chọn Transform Data để mở Power Query Editor

 

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

Cửa sổ Power Query Editor được mở lên và sau đó bạn chọn tại tab Home, chọn New Source và chọn Blank Query

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

Cửa sổ Blank Query sẽ xuất hiện và bạn thực hiện các bước hướng dẫn tiếp theo của bài viết sau để tạo bảng dữ liệu thời gian bằng Power Query ngay tại Power Bi và liên kết sử dụng.

Tạo bảng dữ liệu thời gian để liên kết và tham chiếu cũng như tạo bộ lọc thời gian bằng Power Query

 

 

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power BI bằng các biểu thức DAX

Một phương pháp hướng dẫn chi tiết ở bài viết này là dùng các biểu thức DAX để tạo bảng dữ liệu thời gian ngay trên Power BI. 

Đầu tiên, các bạn hãy bật chức năng Auto Date/Time trong tùy chọn Time Intelligence. Mở Power BI Desktop chọn  File Menu -> Option and Settings -> Options. Trong hộp thoại Options chọn Data Load  -> chọn Auto Date/Time

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

Bây giờ bạn tạo bảng dữ liệu thời gian bằng cách tạo một bảng mới với New Table

Tạo cột dữ liệu thời gian bằng biểu thức DAX CALENDAR trong Power BI

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

Tại bảng mới tạo bạn dùng biểu thức CALENDAR với tên bảng là DATE như sau:

Date =CALENDAR(DATE(2020,01,01),DATE(2021,12,31))

Biểu thức CALENDAR có cấu trúc như sau:

=CALENDAR(ngày bắt đầu, ngày kết thúc)

Ngày bắt đầu và ngày kết thúc sử dụng hàm DATE với cấu trúc sử dụng:

=DATE(Năm,tháng,ngày)

Như vậy với công thức trên tạo ra một bảng dữ liệu này tháng từ 1/1/2020 đến 31/12/2021

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

 

Thêm thông tin ngày, tháng, tuần, năm, thứ, quý trong bảng dữ liệu thời gian bằng biểu thức DAX

Để bổ sung thêm các thông tin trong bảng dữ liệu thời gian, bạn chọn New Column

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

Sau đó dùng biểu thức liên các cột vừa tạo để bổ sung thêm thông tin của bảng dữ liệu thời gian.

Bổ sung thêm cột ngày trong bảng dữ liệu thời gian:

Bạn tạo cột Day với biểu thức sau:

day = day(‘Date'[Date])

Và kết quả sẽ tạo thêm cột ngày trong tháng như sau: 

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

Bổ sung cột tháng trong bảng dữ liệu thời gian trên Power Bi bằng biểu thức Dax như sau:

Chọn New Column và gõ biểu thức sau:

Month = month(‘Date'[Date])

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

Tương tự:

Tạo cột năm với tên cột là Year:

Year = year(‘Date'[Date])

Tạo cột số tuần trong năm với tên cột là Week:

Week = WEEKNUM(‘Date'[Date])

Tạo cột ngày trong tuần với thứ tự từ 1 đến 7 tên cột là Weekday:

Weekday = WEEKDAY(‘Date'[Date])

Lưu ý với ngày trong tuần thì chủ nhật là 1, thứ 2 là 2 cho đến thứ 7 là 7

Tạo cột Quý trong năm với tên cột là Quy

Quy = quarter(‘Date'[Date])

Tạo cột tháng năm với tên cột Month-Year như sau:

Month-Year = format(‘Date'[Date],”MM YYYY”)

Lúc này thì ngày 1/2/2021 sẽ có thêm một cột dữ liệu là 2 2021

Một số ví dụ khác để thêm cột dữ liệu thời gian bằng biểu thức Format của DAX

Year = FORMAT(‘Date'[Date], “YYYY”)

Tạo cột năm với định dạng 2020 hoặc 2021

Quy = FORMAT(‘Date'[Date],”\Quy Q”)

Tạo cột quý với định dạng kết quả là Quy 1; Quy 2….

Week = FORMAT(‘Date'[Date],”\Week WW”)

Tạo cột tuần với định dạng Week 01, Week 02…

Day = FORMAT(‘Date'[Date],”DD”)

Tạo cột ngày với định dạng hai chữ số: 01, 02…21,22,23…

Tạo bảng dữ liệu thời gian trong Power Bi bằng biểu thức DAX để liên kết tham chiếu hay tạo bộ lọc thời gian

Như vậy với hướng dẫn trên bạn đã có thể dễ dàng tạo ra một bảng dữ liệu thời gian bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là có thể thực hiện trực tiếp trong Power BI bằng các biểu thức DAX.