Mô hình ERD và mô hình ERD bán hàng

Mô hình ERD và mô hình ERD bán hàng

Tháng Mười 8, 2021 Off By Anh bán hàng

ERD là viết tắt của Entity Relationship Diagram có nghĩa là sơ đồ mối quan hệ giữa các thực thể. Hay còn gọi là thực thể liên kết.

Mô hình ERD và mô hình ERD bán hàng

Có thể hiểu ERD là môt sơ đồ trong đó các thực thể có mối liên hệ với nhau bằng những mối quan hệ liên kết với nhau.

Như vậy có thể hiểu ERD bán hàng là sơ đồ các thực thể liên quan đến hoạt động bán hàng bao gồm trước bán hàng, trong bán hàng, sau bán hàng với các mối quan hệ và quy trình tương tác với nhau.

Sơ đồ mô hình ERD bán hàng như thế nào

Mô hình ERD bán hàng sẽ được minh họa bằng các hình học như sau:

Hình chữ nhật: Thực thể liên quan đến hoạt động bán hàng

Thực thể liên quan đến hoạt động bán hàng bao gồm tổng thể các thực thể liên quan đến hoạt động bán hàng như nhân viên bao gồm nhân viên các bộ phận liên quan đến hoạt động bán hàng, khách hàng, nhà cung cấp, cho đến phương thức giao nhận, đơn đặt hàng, hóa đơn, phân loại sản phẩm…. cho đến tập hợp các phòng ban, bộ phân…

Hình Elip: Hiển thị thuộc tính của các thực thể của bán hàng trong mô hình ERP bán hàng

Thuộc tính của các thực thể là bao gồm các thông tin của các thực thể, ví du như nhân viên bán hàng thì thuộc tính sẽ là họ tên, năm sinh, mã nhân viên, số điện thoại…. hay thuộc tính khách hàng: Mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, thuộc tính hóa đơn bán hàng: mã đơn, mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn giá, thành tiền ….

Hình thoi: Thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể

Thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể để kết nối các thực thể với nhau bao gồm các nội dung, hoạt động giữa các thực thể trong mô hình ERD bán hàng. Quá trình chuyển đổi qua lại giữa các thực thể với nhau hình thành nên các mối liên hệ cần thiết.

Việc xây dựng mô hình ERD bán hàng nhằm mục đích hỗ trơ hoạt động xây dựng phần mềm, hệ thống quản lý bán hàng, không những thế còn xây dưng quy trình bán hàng chặt chẽ giữa các bộ phận nhằm đảm bảo hoạt động bán hàng được xuyên suốt. Ngoài ra thông qua mô hình ERD bán hàng nhằm thiết lập hệ thống thông tin để thống nhất nội dung phục vụ hoạt động phân tích và tổng hợp số liệu phục vụ công tác quản lý.

Như vậy để xây dựng mô hình ERD bán hàng thì đầu tiên phải xác định thực thể của hoạt động bán hàng và các thuộc tính của thực thể, từ đó xác định mối liên hệ để xây dựng mô hình.