Vlookup không cần đếm số cột hay vlookup ngược bằng hàm Xlookup

Vlookup không cần đếm số cột hay vlookup ngược bằng hàm Xlookup

Tháng Mười 21, 2021 Off By Anh bán hàng

Các nhược điểm và khó khăn khi sử dụng hàm Vlookup trong exel

Đối với hàm Vlookup dùng để tham chiếu giá trị tìm kiếm ở một bảng xác định thì cách dùng rất đơn giản như sau:

=VLOOKUP(Giá trị tìm kiếm, Bảng tìm kiếm, Số cột tham chiếu, Phạm vi tìm kiếm)

Như vậy vơi Vlookup bạn sẽ đếm số cột tham chiếu để có thể trả về đúng giá trị cột mình cần tìm kiếm, tuy nhiên sẽ có những lúc bảng tìm kiếm bị ẩn các cột khiến bạn khó khăn trong đếm số cột tìm kiếm hoặc một bảng có rất nhiều cột dẫn đễn việc đếm số cột tìm kiếm rất khó khăn hoặc mất thời gian.

Ngoài ra một trường hợp nữa là Vlookup thường để tham chiếu với cột phía bên phải của cột giá trị cần dò tìm. Trường hợp cột trả kết quả ở phía bên trái sẽ tạo khó khăn trong việc sử dụng hàm Vlookup.

Khắc phục các nhược điểm của hàm Vlookup bằng hàm Xlookup

Một giải pháp là sử dụng hàm Xlookup, và hàm này được sẵn có ở Exel thuộc office 365 hoặc 2016. Cấu trúc dùng hàm Xlookup như sau:

=XLOOKUP(Giá trị tìm kiếm, Cột tìm kiếm, Cột trả giá trị, Giá trị trả về nếu không tìm thấy, [match_mode], [search_mode]) 

Đối với các giá trị sau có thể đưa vào hoặc bỏ trống. Nếu bỏ trống thì hàm sẽ mặc định trả về giá trị #N/A nếu không tìm thấy và tìm với giá trị tuyệt đối.

Giá trị trả về nếu không tìm thấy: Giá trị sẽ trả về khi dùng hàm Xlookup nhưng không tìm thấy kết quả, có thể là “Không tìm thấy”, dạng số: 0 hoặc tham chiếu 1 ô bất kỳ. Nếu để trống sẽ là #N/A

Như vậy với Xlookup bạn không cần phải lồng thêm hàm Iferror như khi dùng Vlookup để thay đổi giá trị không tìm thấy là #N/A

[match_mode]: Trong Xlookup, giá trị này nếu để trống thì sẽ là tìm kiếm tuyệt đối tức là khớp chính xác và trả về giá trị không tìm thấy nếu không có giá trị chính xác, -1 trả về giá trị nhỏ tiếp theo nếu không tìm thấy, 1 trả về giá trị lớn tiếp theo nếu không tìm thấy, 2 một kết quả khớp ký tự đại diện trong đó.

[search_mode]:  Trong Xlookup là Chế độ tìm kiếm, mặc định là tìm kiếm từ mục đầu tiên nếu không khai báo vào hàm hoặc khai báo là 1, -1 đảo ngược từ mục cuối cùng, 2 tìm kiếm theo thứ tự tăng dần, -2 tìm kiếm theo thứ tự giảm dần, thông thường mục này để trống mặc định.

Ví dụ sử dụng hàm Xlookup trong Exel để thay thế Vlookup đối với Exel 2016 hay office 365

Dùng Xlookup để thay thế hạn chế của vlookup trong exel

Ví dụ như với bảng sau để sử dụng hàm Xlookup tại ô I6 bạn sử dụng hàm như sau:

=XLOOKUP(H6,$B$5:$B$7,$E$5:$E$7)

Với H6  là ô tham chiếu tên sản phẩm

$B$5:$B$7 cột tìm kiếm

$E$5:$E$7 cột trả giá trị

Kết quả khi sử dụng hàm Xlookup như sau:

Vlookup không cần đếm số cột hay vlookup ngược bằng hàm Xlookup

Như vậy với XLOOKUP thì bạn có thể thay thế vị trí cột trả kết quả ở các cột bất kỳ, không chỉ bên phải mà có thể cả bên trái của bảng cần tham chiếu hay dò kết quả. Ngoài ra không phải đếm số cột để tìm ra cột trả về kết quả tham chiếu như hàm Vlookup trong Exel.

Tuy nhien hàm Xlookup chỉ áp dụng được với các phiên bản Exel mới nhất vì vậy bạn cần nâng cấp lên bản Exel từ 2016 trở lên hoặc vận dùng hàm Vlookup thật tốt để khắc phục các hạn chế của hàm Vlookup trong Exel.

Bạn có thể nghiên cứu thêm các cách dùng hàm Xlookup theo hướng dẫn của Website  Microsoft như sau.