Hàm đếm có điều kiện trong Power Bi hiệu quả, Countif trong Power Bi

Hàm đếm có điều kiện trong Power Bi hiệu quả, Countif trong Power Bi

Tháng Mười Một 21, 2021 Off By Anh bán hàng

COUNIF trong Power Bi có thể sử dụng được không ?

Trong Power Bi sử dụng các biểu thức DAX việc sử dụng các hàm đếm có điều kiện trở nên đơn giản hơn khi cùng một cấu trúc như các hàm điều kiện khác bằng sử dụng các hàm COUNT kết hợp CALCULATE.

Như vậy có thể thấy rằng COUNTIF trong Power bi không phải là dùng hàm COUNTIF như trong EXEL mà kết hợp một cấu trúc sẵn của biểu thức DAX để tạo phép tính có điều kiện.

Hàm đếm có điều kiện trong Power Bi hiệu quả, Countif trong Power Bi

Các hàm COUNT có điều kiện trong Power Bi bằng biểu thức DAX

Trong biểu thức DAX không đơn thuần chỉ có hàm COUNT mà còn có các hàm COUNT với các điều kiện khác nhau:

COUNT: Đếm số ô trong cột không chứa giá trị rỗng và giá trị True FALSE

COUNTA: Đếm số ô trong cột không chứa giá trị rỗng

COUNTX:  Dùng để đếm số dòng có chứa giá trị là loại số (hoặc ngày tháng) trong 1 cột hoặc 1 biểu thức của 1 bảng

COUNTROWS:  Để đếm số dòng trong 1 bảng

DISTINCTCOUNT: Để đếm các ô khác nhau và không có giá trị trùng

Với các hàm COUNT đa dạng trên bạn đã có nhiều điều kiện đếm khác nhau, tuy nhiên với nhu cầu sử dụng hàm đếm có các điều kiện phức tạp hơn thì bạn sẽ sử dụng như sau:

Hàm đếm có điều kiện trong Power Bi bằng kết hợp hàm đếm với hàm CACULATE

Về cách kết hợp các hàm tính toán có điều kiện sử dụng CACULATE bạn có thể tìm hiểu ở bài viết sau:

Tính các biểu thức có điều kiện hoặc có bộ lọc trong DAX để tạo báo cáo Power BI bằng hàm CALCULATE

Cấu trúc sử dụng hàm CACULATE như sau:

=CALCULATE( <biểu thức tính> [, <bộ lọc>]   [, <bộ lọc>] …)

Hoặc:

=CALCULATE( <biểu thức tính> [, <Điều kiện>]   [, <Điều kiện>] …)

<biểu thức tính> : Là biểu thức mà bạn muốn tính toán, đây là biểu thức với các hàm tính toán của bạn.

[, <bộ lọc>] Hoặc [, <Điều kiện>] Là các điều kiện lọc, điều kiện tính toán mà bạn muốn đưa vào phép tính, bạn có thể đưa nhiều điều kiện vào phép tính khi sử dụng hàm CALCULATE để tạo ra biểu thức phép tính với các điều kiện khác nhau.

Đối với hàm đếm có điều kiện thì khi sử dụng CACULATE sẽ đặt hàm như sau:

=CALCULATE(COUNT(A[Sales]),A[Month]=1,A[Product]=”Táo”)

Với ví dụ ở hàm trên, bạn đã đặt được một hàm đếm có điều kiện với đếm số Sales là Táo ở tháng 1. Với cách kết hợp bằng hàm CACULATE thì hàm đếm có điều kiện có thể đặt nhiều điều kiện phức tạp bằng các biểu thức tính toán và đa dạng về điều kiện hơn.