Cách sử dụng hàm đếm không trùng lặp hay bỏ trùng lặp trong power bi

Cách sử dụng hàm đếm không trùng lặp hay bỏ trùng lặp trong power bi

Tháng Một 8, 2022 Off By Anh bán hàng
Cách sử dụng hàm đếm không trùng lặp hay bỏ trùng lặp trong power bi

Trong quá trình xử lý số liệu bằng các biểu thức DAX trong Power Bi, việc sử dụng các hàm đếm là thường xuyên. Trong Power Bi hỗ trợ nhiều hàm đếm khác nhau bạn có thể tham khảo ở bài viết sau để tìm hiểu các loại hàm đếm và sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Power bi

Hàm đếm có điều kiện trong Power Bi hiệu quả, Countif trong Power Bi

Tuy nhiên một cách đếm thường hay sử dụng đối với những dữ liệu có nhiều dòng giá trị trùng nhau là đếm không trùng hay còn gọi là đếm bỏ trùng lặp trong Power Bi, có 2 cách để đếm không trùng lặp trong Power Bi như sau:

Đếm bỏ trùng lặp bằng hàm DISTINCTCOUNT trong Power Bi

Cấu trúc hàm như sau:

=DISTINCTCOUNT(<column>)

Column là cột cần đếm giá trị không trùng lặp của bảng cần tính. Có thể là danh sách các sản phẩm trong một bảng đơn hàng, doanh thu cần đếm các sản phẩm không trùng, đếm đơn hàng.

Hàm DISTINCTCOUNT có thể kết hợp với CALCULATE để tạo thêm các điều kiện trong việc đếm giá trị không trùng đáp ứng những yêu cầu riêng trong tính toán.

 

Sử dụng các hàm COUNT, hàm đếm kết hợp với hàm DISTINCT để đếm không trùng hay bỏ trùng lặp trong Power Bi

Trong nhiều trường hợp đếm đặc thù bạn phải dùng các loại hàm đếm như sau trong Power Bi như:

COUNT, COUNTA, COUNTX, COUNTROW….

Bạn có thể kết hợp hàm trên với hàm DISTINCT là hàm bỏ các giá trị trùng lặp, hàm DISTINCT được sử dụng như sau:

=DISTINCT( <column> )

Column là cột cần lọc giá trị trùng lặp để tạo thành danh sách không có trùng lặp của cột trong bảng dữ liệu.

Như vậy để đếm các dữ liệu không trùng lặp thì bạn sẽ kết hợp hàm đếm với hàm DISTINCT như sau:

=COUNT(DISTINCT( <column> ))

Như vậy kết hợp trên sẽ có kết quả đếm không trùng lặp và có thể kết hợp vói CALCULATE để tạo các điều kiện cho hàm đếm.

Như vậy có thể thấy chỉ cần tạo phép tính với các hàm đơn giản có thể tạo một phép đếm bỏ các trùng lặp dễ dàng trong Power Bi giúp công tác phân tích dữ liệu trở nên đơn giản hơn.