Các kỹ năng cơ bản hỗ trợ phương pháp GROW để huấn luyện và phát triển nhân sự

Các kỹ năng cơ bản hỗ trợ phương pháp GROW để huấn luyện và phát triển nhân sự

Tháng Tư 10, 2022 Off By Anh bán hàng

Mô hình huấn luyện GROW là mô hình huấn luyện phổ biến hiện nay trong việc đào tạo và phát triển nhân sự cũng như huấn luyện và phát triển đội ngũ, xây dựng đội ngũ nhân sự kế cận trong việc phát triển của tổ chức. Nâng cao năng lực nguồn nhân lực.

Mô hình GROW nhằm xác định các mục tiêu cụ thể, phân tích các nguồn lực hay tình hình hiện tại, từ đó xây dựng các giải pháp hay phương án để đi đến hành động nhằm đạt được mục tiêu.

GROW là viết tắt của:

  • Goal– Mục tiêu

  • Reality – Tình hình thực tế

  • Options (or Obstacles) – Tùy chọn (hoặc trở ngại).

  • Will(or Way Forward) – Sẵn sàng (hoặc Đường đi).

Chi tiết về mô hình Grow ở bài viết sau:

Huấn luyện nhân viên theo mô hình GROW

Tuy nhiên để có thể thực hiện được huấn luyện theo mô hình Grow đòi hỏi người huấn luyện phải có những kiến thức và kỹ năng cũng như chuyên môn nhất định nhằm thực hiện đúng mô hình huấn luyện và tạo kết quả huấn luyện hiệu quả.

Các kỹ năng cơ bản hỗ trợ phương pháp GROW để huấn luyện và phát triển nhân sự

Các kỹ năng cơ bản của người huấn luyện để có thể thực hiện tốt huấn luyện theo mô hình GROW

 

Các kỹ năng thuộc về chuyên môn và nghiệp vụ của công việc người được huấn luyện cần được cải thiện và phát triển.

Người huấn luyện muốn thực hiện tốt công việc huấn luyện cần thành thạo, hiểu rõ các kỹ năng cần thiết mà công việc của người cần được huấn luyện cần cải thiện và phát triển. Đây là các kỹ năng cơ bản hỗ trợ phương pháp Grow vì người huấn luyện cần hiểu rõ tính chất công việc, chuyên môn, kiến thức và các kỹ năng cần thiết, những kỹ năng cần phát triển của người được huấn luyện để có thể định hướng và chia sẻ, thúc đẩy, động viên và tạo niềm tin cho người được huấn luyện.

 

Kỹ năng phân tích và đánh giá

Đây là kỹ năng quan trọng người huấn luyện cần có khi sử dụng phương pháp huấn luyện GROW, người huấn luyện sẽ phân tích và đánh giá chất lượng công việc của nhân sự, chỉ ra các điểm đã đạt yêu cầu, điểm cần cải thiện để có phương án huấn luyện.

Ngoài ra khả năng phân tích và đánh giá còn giúp người huấn luyện có thể chỉ ra chi tiết các vấn đề cần thực hiện, mục tiêu cụ thể để người được huấn luyện định hướng theo nguyên tắc của mô hình huấn luyện GROW.

Kỹ năng thiết lập mục tiêu và mục tiêu theo mô hình SMART

Đây là kỹ năng quan trọng nhằm thiết lập với người được huấn luyện những mục tiêu cụ thể mà công việc cần đạt được để người được huấn luyện bám sát và thực hiện, ngoài ra các mục tiêu đúng đắn để đáp ứng nhu cầu phát triển của người được huấn luyện và tổ chức công ty.

 

Kỹ năng lập kế hoạch

Đây là kỹ năng mà người huấn luyện cần có nhằm xây dựng kế hoạch huấn luyện hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc quản lý và kế hoạch rõ ràng, có các mốc thời gian kiểm tra, kiểm soát, đánh giá hiệu quả, trao đổi cải thiện để việc huấn luyện được thực hiện đúng hướng, đúng tiến độ và tăng tính trách nhiệm với người được huấn luyện.

Kế hoạch được lập ra không chỉ là của người huấn luyện và cần chia sẻ cho người được huấn luyện nhằm cùng nhau bám sát và thực hiện hiệu quả.

Kỹ năng đặt câu hỏi

Với huấn luyện theo mô hình GROW, người huấn luyện là người tư vấn cho người được huấn luyện, không phải là đưa ra lời khuyên hoặc làm thay mà là đưa ra các vấn đề để người được huấn luyện tìm ra các phương án, giải pháp cần thực hiện nhằm đạt hiệu quả công việc. Vì vậy người huấn luyện cần có kỹ năng phân tích và đặt câu hỏi để người được huấn luyện trả lời và tìm ra giải pháp.

Đối với các câu hỏi trong huấn luyện theo mô hình Grow thì nên đặt ra các câu hỏi mở, và người huấn luyện nên có kế hoạch các câu hỏi đối với người được huấn luyện qua các giai đoạn huấn luyện.

 

Kỹ năng lắng nghe

Người huấn luyện cần lắng nghe, phân tích để hiểu rõ vấn đề và đưa ra các câu hỏi nhằm khai vấn người được huấn luyện. Người huấn luyện không nên hấp tấp, cần có kỹ năng lắng nghe, phân tích, xác định vấn đề để cùng trao đổi với người được huấn luyện nhằm tìm ra các vấn đề, giải pháp, hành động.

Ngoài các kỹ năng trên, một số kỹ năng cơ bản cần có của người huấn luyện với mô hình Grow với các kỹ năng sau.

Kỹ năng tạo động lực thúc đẩy.

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng huấn luyện và đào tạo.

…….