Hàm biểu thức có điều kiện trong Google Looker Studio để tạo trường dữ liệu có điều kiện

Hàm biểu thức có điều kiện trong Google Looker Studio để tạo trường dữ liệu có điều kiện

Tháng Tư 10, 2022 Off By Anh bán hàng

Trong quá trình tạo báo cáo hay xử lý với Google Looker Studio, khi tạo một trường dữ liệu trong trong nguồn dữ liệu với các điều kiện cần tính toán thì bạn sẽ sử dụng hàm CASE để thực hiện tính toán có điều kiện trong Google Looker Studio.

Với hàm CASE sẽ tương ứng như sử dụng hàm IF có điều kiện trong Exel sử dụng với Google Looker Studio.

Cách sử dụng hàm CASE trong Google Looker Studio để tạo dữ liệu tính toán có điều kiện

Để tạo một trường dữ liệu tính toán có điều kiện với hàm CASE … WHEN như sau:

Hàm biểu thức có điều kiện trong Google Looker Studio để tạo trường dữ liệu có điều kiện
CASE
  WHEN ĐIỀU_KIỆN_1 THEN KẾT_QUẢ_1
  [WHEN ĐIỀU_KIỆN_2 THEN KẾT_QUẢ_2]
  [...]
  [ELSE KẾT_QUẢ_CUỐI]
END

Câu lệnh của hàm CASE sẽ bắt đầu với khóa CASE và kết thúc là khóa END trong đó có các điều kiện với biểu thức điều kiện và biểu thức kết quả.

WHEN: Là khóa bắt đầu một mệnh đề logic cần có điều kiện

THEN: Là khóa sau mệnh đề logic có điều kiện và bắt đầu là biểu thức, chuỗi kết quả tương ứng với mệnh đề đó.

ELSE: Không bắt buộc, sau ELSE là kết quả nếu không đáp ứng tất cả các mệnh đề này.

Như vậy với hàm CASE có thể tạo ra nhiều điều kiện hay mệnh đề thỏa mãn trong tính toán với trường dữ liệu mới của Google Looker Studio.

Tạo trường dữ liệu có điều kiện dạng Dimension hay dạng chuỗi, text trong google Looker studio với hàm CASE

Ví dụ với một trường dữ liệu dạng dimension là cột TỈNH bao gồm các tỉnh trong cả nước, bạn muốn tạo một cột trường dữ liệu vùng miền ví dụ như: Hà Nội, Hải Phòngmiền bắc, Huế, Quảng Trịmiền trung… 

Thì lúc này hàm CASE sẽ sử dụng như sau đáp ứng các điều kiện trên.

Ở ví dụ này trong mệnh đề WHEN… THEN có sử dụng hàm IN để diễn giải điều kiện

CASE
  WHEN TỈNH IN ("Hà Nội","Hải Phòng") THEN "Miền Bắc"
  WHEN TỈNH IN ("Huế","Quảng Trị") THEN "Miền Trung"
  ELSE "Miền Nam"
END

Trong trường hợp mệnh đề WHEN…THEN không sử dụng hàm IN thì có thể sử dụng như sau khi kết hợp với hàm OR.

  WHEN TỈNH = "Hà Nội" OR TỈNH = "Hải Phòng" THEN "Miền Bắc"
  WHEN TỈNH = "Huế" OR TỈNH = "Quảng Trị" THEN "Miền Trung"
  ELSE "Miền Nam"
END

Như vậy với dữ liệu dạng chuỗi hay văn bản thì với hàm trên bạn đã có thể tạo ra một trường dữ liệu mới với các điều kiện bạn mong muốn.

Ngoài ra với dữ liệu dạng dimension hay dạng text, chuỗi có các ký hiệu hoặc các điều kiện viết hoa, chưa các ký tự đại diện, cần phân tích đưa ra điều kiện thì bạn có thể sử dụng hàm REGEXP_MATCH kết hợp với hàm CASE để tạo điều kiện thỏa mãn nếu chuỗi ký tự có chưa các đoạn văn bản cần phân loại hay không phân biệt viết hoa, viết thường….

Ví dụ trong một trường dữ liệu là ĐỊA CHỈ, thì nếu địa chỉ có chứa chữ Chợ thì được phân biệt là chợ, còn nếu không có chữ Chợ trong địa chỉ thì phân biệt là đường phố, như vậy để tạo trường dữ liệu mới phân biệt chợ và đường phố như sau với hàm REGEXP_MATCH kết hợp hàm CASE.

CASE
  WHEN REGEXP_MATCH(ĐỊA CHỈ,".*(Chợ).*") THEN "Chợ"
  ELSE "Đường phố"
END

 

Tạo trường dữ liệu mới có điều kiện với dữ liệu dạng số hoặc so sánh trong Google Looker studio

Trong Google Looker Studio, bạn cũng có thể tạo trường dữ liệu với các điều kiện của biểu thức hay cột dữ liệu bằng các biểu thức tính toán, hay so sánh như sau. Ví dụ bạn có một cột dữ liệu với giá trị đơn hàng (GTDH) và điệu kiện của trường dữ liệu mới là giá trị đơn hàng >=1000000 thì là CAO, nếu <1000000 THẤP, biểu thức có điều kiện sẽ như sau:

CASE
  WHEN GTDH >=1000000 THEN "CAO"
  ELSE "THẤP"
END

Hoặc có thể kết hợp điều kiện với hàm OR hoặc AND để tạo ra nhiều điều kiện liên quan hơn ví dụ ở cột điểm và phân loại điểm với >=5 và <6 là trung bình thì hàm CASE được thực hiện như sau:

 

CASE
  WHEN ĐIỂM >=5 AND ĐIỂM <6 THEN "TRUNG BÌNH"
  ELSE "KHÁC"
END

Như vậy với hàm CASE trong Google Looker Studio bạn có thể thêm trường dữ liệu mới với các điều kiện của trường dữ liệu ở các cột sẵn có để có thể thuận tiện hơn khi xử lý dữ liệu.