Ghép các chuỗi ô theo cột hay dòng thỏa mãn điều kiện bằng textjoin trong exel

Ghép các chuỗi ô theo cột hay dòng thỏa mãn điều kiện bằng textjoin trong exel

Tháng Năm 15, 2022 Off By Anh bán hàng

Thông thường trong Exel thì chúng ta thường sẽ ghép các ô trong Exel bằng cách sử dụng trộn các ô với nhau nếu có cùng dữ liệu giống nhau, hoặc dùng lên kết & trong Exel để nối các ô với nhau thành một đoạn văn bản. Tuy nhiên có các trường hợp các ô cùng một hàng hay một cột với các trường dữ liệu khác nhau và cần nối và gom dữ liệu ở một trường dữ liệu nhất định. Ví dụ nối các ô dữ liệu hay ghép các ô dữ liệu theo một điều kiện trong Exel chúng ta sử dụng hàm Textjoin có điều kiện trong Exel. Đây là hàm được áp dụng cho Exel từ 2016 trở lên. Các phiên bản Exel khác sẽ không có hỗ trợ.

Cách dùng hàm Textjoin có điều kiện trong Exel để ghép các ô có điều kiện.

Hàm textjoin là hàm ghép chuỗi và có thể ghép chuỗi thỏa mãn điều kiện.

Để có thể nối hay ghép các ô theo một điều kiện trong Exel thì bạn sẽ sử dụng Textjoin kết hợp với hàm IF như sau:

=TEXTJOIN(“Dấu nối“,TRUE,IF(Vùng điều kiện=Ô điều kiện,Vùng dữ liệu cần ghép ô,””))

Lưu ý vùng điều kiện và vùng dữ liệu cần ghép ô phải có mảng dữ liệu tương đương nhau.

Ví dụ sử dụng hàm Textjoin để ghép chuỗi thỏa mãn điều kiện

Ví dụ chúng ta có bảng dư liệu sau với các tỉnh thuộc các miền và cần ghép các ô ở các tỉnh thỏa mãn điều kiện từng miền để thống kê các tỉnh theo từng miền.

Ghép các chuỗi ô theo cột hay dòng thỏa mãn điều kiện bằng textjoin trong exel

Như vậy ở ô F3 F4 F5 chúng ta sẽ sử dụng hàm Textjoin như sau:

=TEXTJOIN(“, “,TRUE,IF($A$3:$A$9=$E3,$B$3:$B$9,””))

Kết quả sẽ như sau, các tỉnh đã được ghép và liệt kê theo điều kiện từng miền trong bảng tính Exel

Như vậy việc ghép các ô, chuỗi trong Exel thành một chuỗi, đoạn với điều kiện thật đơn giản. Việc ghép ô trong exel trở nên dễ dàng như việc sử dụng hàm Countif, sumif…