Sold trong bán hàng nghĩa là gì

Sold trong bán hàng nghĩa là gì

Tháng Sáu 11, 2022 Off By Anh bán hàng

Trong bán hàng bạn thường thấy hay dùng Sold hoặc Sold out. Sold được hiểu là ngoại động từ của sell, có nghĩa là bán hoặc là đã bán.

Thường sold trong bán hàng bạn thường gặp hay đọc là sold out nghĩa là đã bán hết hoặc là cháy hàng.

Sold trong bán hàng nghĩa là gì

Như vậy bạn có thể hiểu sold trong bán hàng nghĩa là bán.

Thường sold sẽ ít dùng hơn mà một khái niệm là sales sẽ thường thấy phổ biến trong bán hàng.