Tổng hợp các hàm dax thường dùng trong power bi, trong power pivot

Tổng hợp các hàm dax thường dùng trong power bi, trong power pivot

Tháng Tám 5, 2022 Off By Anh bán hàng

DAX là một tập hợp các hàm, toán tử và hằng số có thể được dùng trong một công thức hoặc biểu thức, để tính toán và trả về một hoặc nhiều giá trị. Nói một cách đơn giản hơn, DAX sẽ giúp bạn tạo ra thông tin mới từ dữ liệu có sẵn trong mô hình của bạn.

Thật dễ dàng để tạo một sổ làm việc và nhập một số dữ liệu vào đó. Thậm chí bạn có thể tạo PivotTable hoặc PivotChart hiển thị thông tin quan trọng mà không cần sử dụng bất kỳ công thức DAX nào. Tuy nhiên, nếu bạn cần phân tích dữ liệu doanh số quan trọng trên một số danh mục sản phẩm và cho các phạm vi ngày khác nhau thì sao? Hoặc bạn cần kết hợp dữ liệu kiểm kê quan trọng từ một vài bảng trong các nguồn dữ liệu khác nhau? Các công thức DAX cung cấp khả năng này và nhiều chức năng quan trọng khác. Học cách tạo các công thức DAX hiệu quả sẽ giúp bạn khai tác được tối đa dữ liệu của mình. Khi có được thông tin cần thiết, bạn có thể bắt đầu giải quyết các vấn đề kinh doanh thực ảnh hưởng đến mấu chốt của bạn. Đây là Nghiệp vụ Thông minh và DAX sẽ giúp bạn đạt được điều đó.

Một số Hàm DAX thường dùng trong Power BI và Power pivot.

 

Tổng hợp các hàm dax thường dùng trong power bi, trong power pivot

Hàm CALCULATE – Hàm tính toán có điều kiện linh hoạt

Đây là hàm cực kỳ linh hoạt trong DAX vì là hàm có thể tạo nhiều ngữ cảnh trong tính toán. 

Cách dùng hàm CALCULATE trong DAX với cấu trúc như sau:

CALCULATE( <biểu thức tính> [, <bộ lọc>]   [, <bộ lọc>] …)

Như vậy với một biểu thức tính bạn có thể tạo thêm nhiều điều kiện, ngữ cảnh với các bộ lọc khác nhau trong tính toán.

 

Hàm USERELATIONSHIP – Hàm sử dụng mối quan hệ giữa các bảng trong DAX để tính toán

Khi các bảng số liệu trong dữ liệu của bạn đã thiết lập mối quan hệ với nhau, việc dùng hàm Userelationship là cần trong DAX để liên kết dữ liệu với các hàm tính toán.

Cấu trúc sử dụng như sau:

USERELATIONSHIP(<cột 1>,<cột 2>) 

 

Hàm TOTALYTD – lũy kế từ đầu năm đến ngày hiện tại

Đây là hàm Dax thường dùng trong tính toán với Power Bi và Power Pivot nhằm tính số tích lũy theo thời gian với doanh thu, số bán, chi phí….

Cấu trúc sử dụng hàm như sau:

TOTALYTD(<Biểu thức tính>,<Cột ngày tháng>) 

Ngoài ra còn có các hàm sau:

TOTALQTD – lũy kế từ đầu quý đến ngày hiện tại

TOTALMTD – lũy kế từ đầu tháng tới ngày hiện tại

 

Hàm SUMX – Hàm mở rộng phép tính ra nhiều bảng khác nhau

Với hàm sum thông thường trong Exel hay DAX thì chỉ đơn thuần tính tổng ở bảng hiện tại, tuy nhiên với hàm SUMX thì bạn có thể mở rộng ra nhiều bảng khác nhau với phép tính SUM trong DAX bằng cấu trúc hàm SUMX như sau:

SUMX(<bảng>,<biểu thức tính>) 

 

Hàm SWITCH – Hàm chuyển đổi của DAX tương tự hàm IF trong Exel 

Hàm SWITCH dùng để chuyển đổi các giá trị của 1 biểu thức tính về các kết quả tương ứng với giá trị được xác định trước. Hàm này được hiểu tương tự hàm IF trong Exel với điều kiện nhiều mệnh đề cần đưa về giá trị đúng, đây là hàm Dax thường dùng trong tính toán Power Bi và Power Pivot nhằm trả về giá trị đúng của điều kiện.

Cấu trúc sử dụng hàm SWITCH trong DAX như sau:

SWITCH( <Biểu thức tính>, <Giá trị dự đoán>, <Giá trị chuyển đổi>, [<Giá trị dự đoán 2>, <Giá trị chuyển đổi 2>, … <Giá trị khác>] )

 

Hàm RELATED – Hàm tra cứu giá trị trong DAX tương tự hàm Vlookup trong Exel

Hàm RELATED tương tự như hàm tra cứu giá trị VLOOKUP mà chúng ta thường dùng trong MS Excel tuy nhiên để sử dụng hàm này các bảng phải được tạo liên kết với nhau bằng mối quan hệ.

Cấu trúc sử dụng trên bảng tra cứu cần thông tin trả về với bảng được thiết lập mối quan hệ:

RELATED( <Cột> )

 

Hàm FILTER – Hàm lọc trong DAX trả về một bảng với giá trị thỏa mãn

Cấu trúc sử dụng hàm như sau trong DAX:

FILTER(<bảng>,<bộ lọc>)

Hàm thường được sử dụng để tạo một bảng mới hoặc lồng trong các phép tính hoặc hàm khác.

 

Hàm DISTINCTCOUNT – Hàm đếm giá trị không trùng lặp trong DAX

Hàm giúp bạn đếm giá trị không trùng lặp, tức là giá trị giống nhau của một cột sẽ được đếm 1 lần duy nhất.

Cấu trúc sử dụng như sau:

DISTINCTCOUNT(Tên bảng[Tên cột])

 

Hàm CALENDAR – Tạo bảng thời gian liên tục trong dax

Hàm giúp tạo một bảng chứa thời gian liên tục, nhằm giúp bạn tạo nhanh một data thời gian để phân tích và tính toán dữ liệu.

Cấu trúc như sau:

CALENDAR( <Ngày bắt đầu>, <Ngày kết thúc> )

Ngoài ra còn một số hàm thường dùng trong DAX khác bạn có thể tìm hiểu thêm sau.