Các hàm cơ bản trong Exel thường được sử dụng và cần phải biết

Các hàm cơ bản trong Exel thường được sử dụng và cần phải biết

Tháng Chín 16, 2022 Off By Anh bán hàng
Các hàm cơ bản trong Exel thường được sử dụng và cần phải biết

Các hàm cơ bản là những hàm cần phải biết để sử dụng Exel một cách căn bản nhất, giúp bạn có thể tính và xử lý dữ liệu nhằm hoàn thành bảng tính của mình một cách nhanh chóng.

Các hàm cơ bản trong Exel gồm các hàm sau.

Hàm tính tổng cơ bản trong Exel cần biết

Hàm tính tổng Sum

Là hàm tính tổng các dãy số và ô

Cú pháp:

=SUM(Number1,Number2,Number3)

Hàm tính tổng có điều kiện Sumif

Là hàm tính toán với phép tính tổng có điều kiện trong exel.

Cú pháp sử dụng:

=SUMIF(Vùng điều kiện, Điều kiện, Vùng tính toán)

Hàm tính tổng nhiều điều kiện Sumifs

Đây là hàm với phép tính tổng nhiều điều kiện trong Exel.

 

Hàm tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất

Hàm tìm giá trị nhỏ nhất Min

Đây là hàm tìm giá trị nhỏ nhất trong dãy ô hay vùng lựa chọn.

Cú pháp sử dụng:

=MIN(Number1,Number2,…)

Hàm tìm giá trị lớn nhất Max

Đây là hàm tìm giá trị lớn nhất trong dãy ô hay vùng lựa chọn.

Cú pháp sử dụng:

=MAX(Number1,Number2,…)

Hàm đếm cơ bản trong Exel nên biết

Hàm đếm COUNT, hàm đếm ô chứa số trong Exel

Hàm đếm COUNTA, hàm đếm các ô không trống trong các vùng dữ liệu nhất định

Hàm đêm COUNTIF, hàm đếm có điều kiện trong exel

 

Hàm tính trung bình trong Exel

Hàm Average là hàm để tính trung bình của các ô hay dãy ô trong Exel.

Cú pháp:

=AVERAGE(number1,number2,…)

Đây là một trong các hàm cơ bản trong Exel thường sử dụng và bạn nên biết.

 

Hàm điều kiện logic cơ bản trong Exel

Hàm IF

Đây là hàm rất quan trọng mà ai cũng cần phải biết để tạo các biểu thức logic trong Exel.

Cú pháp:

=IF(điều kiện logic;Giá trị đúng;Giá trị nếu sai)

Hàm IFS

Đây là hàm mới trong Exel nhằm tạo biểu thức nhiều điều kiện, điều kiện lồng điều kiện trong Exel

 

Hàm tra cứu dữ liệu trong Exel với hàm Vlookup.

Đây là hàm dùng để dò dữ liệu trong một bảng, đây là một hàm cơ bản cần phải biết trong Exel để tra cứu dữ liệu.

Cú pháp sử dụng:

=VLOOKUP(Giá trị tra cứu, Bảng tra cứu, Cột giá trị trả về, Range_lookup)

 

Hàm tính tổng giá tiền sản phẩm SUMPRODUCT

Để tính tổng sản phẩm của các số tương ứng (kiểu tính tổng tiền của các sản phẩm dựa trên số lượng và giá tương ứng của từng sản phẩm) trong một hoặc nhiều dãy, bạn hãy sử dụng hàm SUMPRODUCT mạnh mẽ của Excel.

Ngoài ra còn một số hàm cơ bản trong Exel sau bạn nên biết

 • HÀM NGÀY THÁNG
  • Hàm YEAR, MONTH, DAY
  • Hàm DATE
  • Hàm NOW hiển thị thời gian hệ thống
  • Hàm HOUR, MINUTE, SECOND
  • Hàm TIME
  • Hàm DATEIF
  • Hàm WEEKDAY
  • Hàm TEXT
  • Hàm NETWORKDAYS tính số ngày làm việc
  • Hàm EOMONTH
 • 4. HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN
  • Nối chuỗi văn bản
  • Hàm LEFT
  • Hàm RIGHT
  • Hàm MID
  • Hàm LEN
  • Hàm FIND
  • Hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản
  • Hàm cắt các khoảng trống TRIM
  • Hàm LOWER, UPPER, PROPER để chuyển đổi chữ hoa, chữ thường
  • Hàm EXACT để so sánh hai cột
  • Hàm CONCATENATE kết hợp nội dung.