Hàm trừ trong Exel sử dụng và cách sử dụng trừ trong Exel

Hàm trừ trong Exel sử dụng và cách sử dụng trừ trong Exel

Tháng Chín 16, 2022 Off By Anh bán hàng

Trong exel bạn có thể biết đến hàm cộng, hàm đếm, hàm điều kiện, tuy nhiên bạn có biết hàm trừ trong Exel ? và hàm trừ trong Exel được sử dụng như thế nào cho hợp lý.

Hàm trừ trong Exel sử dụng và cách sử dụng trừ trong Exel

Hàm trừ trong Exel được sử dụng như thế nào ?

Như bạn biết về phép tính cộng là phép tính để tính tổng các giá trị, phép tính trừ là tính hiệu của các giá trị, như vậy trong nhu cầu tính toán việc cộng nhiều giá trị với nhau được sử dụng bởi hàm Sum trong Exel. Tuy nhiên với phép tính trừ thì thường sẽ không có hàm nào đặc biệt và chỉ được sử dụng bởi dấu “-” trong Exel để tính hiệu của phép tính.

Như vậy bằng cách sử dụng dấu trừ trong Exel ở sau dấu = bạn đã có thể tính trừ trong Exel một cách dễ dàng.

Các cách sử dụng phép trừ trong Exel thay cho hàm trừ trong Exel mà bạn cần tìm.

Thực hiện phép tính trừ trong Exel bằng toán tử hoặc các ô tham chiếu

Để thực hiện hàm trừ trong Exel một cách đơn giản đó là dùng dấu trừ trong Exel. Bạn thực hiện phép trừ như sau:

=Ô tham chiếu 1 – Ô tham chiếu 2

Thực hiện hàm trừ hàng loạt trong Exel sử dụng kết hợp hàm Sum

Bạn có thể thực hiện phép trừ hàng loạt như sau:

= Ô tham chiếu 1 – Sum(Vùng chọn..)

Hoặc thực hiện như sau:

=Sum(Vùng chọn 1….)- Sum(Vùng chọn 2….)

 

Như vậy bạn đã có thể thấy hàm trừ trong Exel là không tồn tại mà được sử dụng bằng các phép tính trừ trong Exel một cách dễ dàng.