Các hàm thông dụng trong appsheet để tạo mọi ứng dụng

Các hàm thông dụng trong appsheet để tạo mọi ứng dụng

Tháng Mười 23, 2022 Off By Anh bán hàng

Appsheet là nền tảng để bạn tạo ra các ứng dụng trong công việc của mình mà không cần phải biết nhiều về code, hay lập trình mà chỉ cần có kỹ năng và khả năng tư duy cơ bản trong phân tích và hệ thống hóa dữ liêu, sử dụng các hàm cơ bản để tạo nên các phần mềm theo ý muốn của mình bằng Appsheet. Các hàm thông dụng trong Appsheet sau bạn nên biết.

Trong Appsheet có rất nhiều hàm, tuy nhiên với các hàm cơ bản sau sẽ hỗ trợ tốt bạn khi cần tạo nên các ứng dụng mong muốn.

Hàm Logic trong Appsheet

Các hàm thông dụng trong appsheet để tạo mọi ứng dụng

Hàm IF trong Appsheet

Đây là hàm điều kiện trong Appsheet trả về kết quả của một trong hai  hoặc đánh giá có điều kiện. Trả về kết quả nếu đúng hoặc sai tương tự như hàm If trong Exel hay Google sheet.

Cấu trúc sử dụng hàm IF trong Appsheet.

IF(TRUE, "Yes!", "No!") returns Yes!

IF(FALSE, "Yes!", "No!") returns No!

Như vậy hàm IF trong Appsheet sử dụng với cấu trúc tương tự:

=IF(Mệnh đề điều kiện,Trả về giá trị đúng,Trả về giá trị sai)

 

Hàm IFS trong Appsheet

Hàm điều kiện với nhiều điều kiện trong Appsheet, trả về kết quả của đánh giá có điều kiện so khớp đầu tiên. Nếu đối số ban đầu đánh giá là TRUE, trả về kết quả đánh giá đối số thứ hai.

IFS(TRUE, "Yes!") returns Yes!

IFS(FALSE, "Yes!") returns blank (no value)

IFS(FALSE, "Yes!", TRUE, "No!") returns No! (equivalent to IF(FALSE, "Yes!", "No!").

Như vậy hàm IFS trong Appsheet với cấu trúc như sau:

=IFS(Điều kiện 1, Kết quả 1, điều kiện 2, kết quả 2………)

Tìm hiểu thêm về hàm IFS trong Exel ở đây:

Hướng dẫn chi tiết về hàm if nhiều điều kiện trong exel và googlesheet

 

Hàm SWITH trong Appsheet

Đây là hàm đánh giá điều kiện và chọn một kết quả trong Appsheet, trả về kết quả của một biểu thức tương ứng với giá trị khớp đầu tiên khi đánh giá một giá trị so với danh sách các giá trị hoặc kết quả của biểu thức mặc định nếu không có giá trị khớp nào.

SWITCH(valueexpected-value1expected-result1, [expected-value2expected-result2...], default-result)

 • value – Giá trị bất kỳ
 • expected-value – Giá trị bất kỳ. Cần so sánh với value.
 • expected-result – Một biểu thức được đánh giá và trả về nếu liên kết expected-value là đúng.
 • default-result – Một biểu thức được đánh giá và trả về nếu không tìm thấy kết quả phù hợp nào.

 

Hàm AND và hàm OR trong Appsheet

Hàm AND tạo điều kiện VÀ trong điều kiện của Appsheet

AND(FALSE, FALSE) returns FALSE

AND(FALSE, TRUE) returns FALSE

AND(TRUE, FALSE) returns FALSE

AND(TRUE, TRUE) returns TRUE

Hảm OR tạo điều kiện Hoặc trong điều kiện của Appsheet

OR(FALSE, FALSE) returns FALSE

OR(FALSE, TRUE) returns TRUE

OR(TRUE, FALSE) returns TRUE

OR(TRUE, TRUE) returns TRUE

 

Hàm CONTAINS trong Appsheet

Hàm xác định phân đoạn có trong văn bản của ô cần xác định.

Trả về biểu thức Có / Không, như sau:
TRUE nếu đoạn văn bản được tìm thấy trong giá trị tìm kiếm.
FALSE nếu không tìm thấy đoạn văn bản trong giá trị tìm kiếm.
Lưu ý: Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thường: chữ hoa và chữ thường tương đương nhau.

CONTAINS("abc", "a") returns  TRUE

CONTAINS("abc", "bc") returns TRUE

CONTAINS("abc", "d") returns FALSE

CONTAINS("Im Happy", "Hap")  returns TRUE

 

Hàm IN trong Appsheet

Hàm trả về kết quả nếu giá trị hay mục cần xác định có trong một danh sách đối chiếu.

Trả về biểu thức True / False, như sau:
TRUE nếu mục tiêu tìm kiếm khớp với ít nhất một mục trong giá trị tìm kiếm.
FALSE nếu mục tiêu tìm kiếm phù hợp không khớp với một mục trong giá trị tìm kiếm.
Lưu ý: Đối sánh không phân biệt chữ hoa chữ thường: chữ hoa và chữ thường tương đương nhau.

IN("a", {"a", "b", "c"}) returns TRUE

IN("bc", {"a", "b", "c"}) returns FALSE

IN("d", {"a", "b", "c"}) returns FALSE

IN("Hap", {"Happy@Gmail.com"}) returns FALSE

IN (USEREMAIL (), AppUsers [Email]) trả lời câu hỏi: địa chỉ email của người dùng ứng dụng hiện tại (USEREMAIl ()) được tìm thấy trong danh sách các địa chỉ Email trong bảng AppUsers (AppUsers [Email])

 

Hàm dò tìm trong Appsheet

Hàm LOOKUP trong Appsheet

Hàm tìm kiếm và trả về giá trị cột tương ứng với hàng tìm kiếm. Trả về giá trị từ cột của hàng phù hợp của bảng hoặc Slice. Nó chỉ trả về một giá trị cột duy nhất, ngay cả khi một số hàng khớp.

Cấu trúc sử dụng như sau:

LOOKUP(valuedatasetcolumnreturn-column)

 • value – Giá trị cần khớp (như với toán tử =) trong cột và tập dữ liệu đã cho. Giá trị phải thuộc loại phù hợp để so sánh với cột tập dữ liệu. Nếu value là một biểu thức, nó được đánh giá từ định dạng của tập dữ liệu tra cứu (dataset). 
 • dataset – Tên của bảng hoặc Slice (‘dataset’) để tìm kiếm dưới dạng giá trị văn bản theo nghĩa đen, tùy chọn được đặt trong dấu ngoặc kép để tránh nhầm lẫn với các từ dành riêng. Đối số có thể không phải là một biểu thức.
 • column – Tên của cột cần tìm kiếm dưới dạng giá trị văn bản theo nghĩa đen, tùy chọn được đặt trong dấu ngoặc kép để tránh nhầm lẫn với các từ dành riêng. Đối số có thể không phải là một biểu thức.
 • return-column – Tên của cột có giá trị phải được trả về dưới dạng giá trị văn bản theo nghĩa đen, tùy ý đặt trong dấu ngoặc kép để tránh nhầm lẫn với các từ dành riêng. Đối số có thể không phải là một biểu thức.

Ví dụ cụ thể sử dụng hàm LOOKUP() trong Appsheet

LOOKUP("Sam", "Nhà hàng", "Name", "Phone") Trả về giá trị của cột Phone với dòng tương ứng trong bảng Nhà hàng giá trị tìm kiếm từ cột Name khớp với tên Sam

LOOKUP([_THISROW].[Order ID], "Orders", "Order ID", "Order Date") từ hàng chi tiết đơn hàng, lấy ngày đặt hàng Order Date

 

Hàm MAXROW trong Appsheet

Hàng với giá trị cao nhất trong cột. Trả về khóa của một hàng (Giá trị tham chiếu) trong tập dữ liệu có chứa giá trị lớn nhất được tìm thấy trong cột được đặt tên trong số các hàng được chọn bởi một biểu thức hoặc từ trong số tất cả các hàng nếu một biểu thức không được cung cấp.

MAXROW("Products", "Discount") trả về giá trị khóa cho hàng trong Products tập dữ liệu có giá trị cao nhất trong Discount cột (nghĩa là sản phẩm nào được giảm giá nhiều nhất?)

MAXROW("Students", "GPA", ([Class] = "2018")) returns the row for the (one) student with the highest GPA of the trả về hàng cho (một) học sinh có điểm trung bình cao nhất của [Class] = "2018"

 

Hàm FILTER trong Appsheet

Hàm chọn  các hàng của bảng hoặc Slice, trả về các hàng đã chọn của bảng hoặc Slice dưới dạng danh sách các Refs. Danh sách chứa khóa của mỗi hàng từ tập dữ liệu mà hàng chọn? biểu thức đánh giá là TRUE.

Cấu trúc sử dụng:

FILTER(datasetselect-row?)

 • dataset – Tên của bảng hoặc Slice (‘tập dữ liệu’) để tìm kiếm dưới dạng giá trị văn bản (được trích dẫn hoặc không được trích dẫn). Có thể không phải là một biểu thức.
 • select-row? –  Yes/No  biểu thức, được đánh giá cho mỗi hàng của tập dữ liệu, trả về TRUE Hoặc FALSE cho biết liệu hàng có nên được đưa vào hay không (TRUE) hoặc bị loại trừ (FALSE) trong kết quả.

Các ví dụ sử dụng hàm Filter trong Appsheet

FILTER("Products", ([Price] < 100)) trả về các kết quả cho các hàng của Products tập dữ liệu trong đó Price giá trị cột nhỏ hơn 100.

 

Hàm SELECT trong Appsheet

Hàm SELECT để thu thập các giá trị cột từ hàng trong bảng hoặc lát cắt. Trả về danh sách các giá trị từ cột của các hàng đã chọn trong tập dữ liệu.

Cấu trúc sử dụng hàm SELECT

SELECT(from-dataset-columnselect-row?, [distinct-only?])

 • dataset-column – Đặc điểm kỹ thuật của bảng hoặc Slice (‘tập dữ liệu’) để tìm kiếm và cột mà từ đó các giá trị sẽ được thu thập, ở dạng: dataset-name[column-name]. Cho ví dụ, Orders[Order ID]. Mặc dù có hình thức giống với biểu thức danh sách cột, đối số này không phải là một biểu thức.
 • select-row? –  A Yes/No biểu thức, được đánh giá cho mỗi hàng của tập dữ liệu, Trả về TRUE Hoặc FALSE cho biết liệu giá trị cột từ hàng có nên được đưa vào hay không (TRUE) hoặc bị loại trừ (FALSE) trong kết quả
 • distinct-only? – A Yes/No diễn tả. trả về FALSE để cho biết danh sách kết quả phải bao gồm tất cả các giá trị được tìm thấy trong các hàng đã chọn, hoặc TRUE để chỉ ra các giá trị trùng lặp nên được bỏ qua. Nếu không được đưa ra, FALSE được giả định

Các ví dụ sử dụng hàm SELECT trong Appsheet

SELECT(Students[First Name], TRUE) trả về danh sách tên (có thể trùng lặp) của tất cả học sinh. Tương đương với Students[First Name].

SELECT(Students[First Name], ([Class of] = "2020"), FALSE) trả về danh sách họ tên (có thể trùng) của các [Class of] = "2020". Tương đương với SELECT(Students[First Name], ([Class of] = "2020")).

SELECT(Students[First Name], ([Class of] = "2020"), TRUE) trả về danh sách các tên riêng biệt (đã bỏ qua các tên trùng lặp) của các sinh viên của [Class of] = "2020".

SELECT(Orders[Order ID], ([Customer] = [_THISROW].[Customer])) trả lại đơn đặt hàng cho khách hàng này. Cụ thể hơn, nó trả về Order ID giá trị cột (hàng tra cứu) cho các hàng trong Orders tập dữ liệu trong đó Customers giá trị cột bằng Customers giá trị cột của biểu mẫu hiện tại. Tương đương với FILTER("Orders", ([Customer] = [_THISROW].[Customer]))

 

Hàm INDEX trong Appsheet

Hàm INDEX trong Appsheet trả về giá trị của một mục trong danh sách dựa trên giá trị chỉ mục của nó hoặc để trống nếu mục đó nằm ngoài danh sách.

Cấu trúc sử dụng hàm INDEX trong Appsheet

INDEX(listwhich-one)

 • list – Danh sách của bất kỳ loại nào.
 • which-one – Index (Number) của giá trị mục cần truy xuất. Mục đầu tiên trong danh sách là 1.

Ví dụ sử dụng hàm INDEX trong Appsheet

INDEX(Students[Name], 1) trả về một giá trị tùy ý từ Name của bảng Students . Tùy ý vì thứ tự của các giá trị trong cột Students[Name] 

INDEX(LIST("Red", "Yellow", "Green"), 2) trả về Text: Yellow

INDEX({"Red", "Yellow", "Green"}, 4) trả về blank (4 nằm ngoài list).

 

Hàm xử lý chuỗi trong Appsheet

Hàm RIGHT trong Appsheet

Trả về số ký tự được chỉ định ở cuối giá trị văn bản. Nếu số ký tự được trả về lớn hơn độ dài của giá trị văn bản hoặc nhỏ hơn 0, trả về toàn bộ giá trị văn bản.

RIGHT("abcdefgh", 3) returns fgh

RIGHT("abcdefgh", 0) returns blank

Hàm LEFT trong Appsheet

Trả về số ký tự được chỉ định ở đầu giá trị văn bản. Nếu số ký tự được trả về lớn hơn độ dài của giá trị văn bản hoặc nhỏ hơn 0, trả về toàn bộ giá trị văn bản.

LEFT("abcdefgh", 3) returns abc

LEFT("abcdefgh", 0) returns blank

 

Hàm MID trong Appsheet

Trả về x số ký tự bắt đầu tại vị trí đã chỉ định trong giá trị văn bản. Nếu x lớn hơn độ dài còn lại của văn bản, trả về phần còn lại của văn bản.

MID("123456789", 5,3) returns  567

MID("123456789", 5, 0) returns blank

Ngoài các hàm thông dụng trong Appsheet trên, bạn có thể tìm hiểu thêm các hàm sau trong Appsheet để xử lý văn bản tương tự trong Google sheet hay Exel.

Hàm không có biến nên biết trong Appsheet

Hàm HERE trong Appsheet

Trả về vị trí hiện tại (giá trị LatLong) như được thiết bị báo cáo.

HERE()

Hàm NOW trong Appsheet

Trả về ngày và giờ hiện tại (giá trị DateTime).

NOW()

(NOW() - 1) trả về ngày và giờ một ngày trong quá khứ. Tương đương với (NOW() - "024:00:00").

(NOW() + 1) trả về ngày và giờ một ngày trong tương lai.

(NOW() + 7) trả về ngày và giờ một tuần trong tương lai.

Hàm TODAY trong Appsheet

Trả về ngày hiện tại (Giá trị ngày)

Cách dùng hàm TODAY() tương tự như hàm NOW

Hàm USEREMAIL trong Appsheet

Trả về địa chỉ email (Giá trị email) của người dùng đã đăng nhập hiện tại hoặc để trống nếu người dùng chưa đăng nhập.

USEREMAIL()

Ngoài ra các hàm tính toán trong Appsheet cũng tương tự như trong Exel, tùy vào ngữ cảnh mà bạn vận dụng và sử dụng phù hợp.