Hàm SWITCH trong Power Bi sử dụng hiệu quả

Hàm SWITCH trong Power Bi sử dụng hiệu quả

Tháng Mười Một 4, 2022 Off By Anh bán hàng
Hàm SWITCH trong Power Bi sử dụng hiệu quả

Hàm Switch trong Powerbi là hàm đánh giá một biểu thức dựa trên danh sách các giá trị và trả về một trong nhiều biểu thức kết quả có thể có. Đây là hàm dùng để giải thích lại giá trị được định nghĩa trong hàm nhằm mở rộng ý nghĩa của giá trị hơn.

Cấu trúc sử dụng của hàm SWITCH trong Power Bi

SWITCH(<expression>, <value>, <result>[, <value>, <result>]…[, <else>])

Hay dễ hiểu:

SWITCH(Biểu thức tính, giá trị 1 , kết quả 1 , giá trị 2, kết quả 2…[, <else>])

Như vậy hàm SWITCH trong Power Bi sử dụng tương tự như hàm IF lồng vào nhau hay hàm IF nhiều mệnh đề điều kiện trong Exel.

Biểu thức tính: Một giá trị, một biểu thức tính hay một cột cụ thể để chuyển đổi giá trị

Value – Giá trị 1 2….: Giá trị tương ứng với kết quả

Result – Kết quả 1 2….: Kết quả được định nghĩa tương ứng với giá trị

 

Ví dụ sử dụng hàm SWITCH trong Power Bi đơn giản

 

Hàm SWITCH trong Power Bi sử dụng hiệu quả

Ví dụ bạn có một bảng dữ liệu với thứ trong tuần ở cột W, được hiển thị với dạng thứ đánh số từ 1 đến 7 với 1 là chủ nhật, 2 là thứ 2 đến thứ bảy.

Bạn tạo một cột mới và dùng hàm SWITCH như sau để tạo một cột định nghĩa lại các thứ trong tuần như sau:

= SWITCH([W], 1, “Chủ nhật”, 2, “Thứ 2”, 3, “Thứ 3”, 4, “Thứ 4” , 5, “Thứ 5”, 6, “Thứ 6”, 7, “Thứ 7“)

Như vậy kết quả cột trả về sẽ là các thứ tương ứng với số tương ứng từ 1 đến 7 của cột W.