Hàm CALCULATE trong Power Bi – Hàm DAX thường được dùng

Hàm CALCULATE trong Power Bi – Hàm DAX thường được dùng

Tháng Mười Một 16, 2022 Off By Anh bán hàng

Các hàm trong DAX có những điểm tương đồng với Exel, tuy nhiên để sử dụng được trong nhiều tình huống thì hàm DAX thường được dùng nhất là hàm CALCULATE trong Power Bi. Đây là hàm đa năng và kết hợp với các hàm khác trong Power Bi để tạo ra phép tính trong nhiều điều kiện khác nhau.

Cú pháp hàm CALCULATE trong Power Bi

Đây là hàm quan trọng bậc nhất trong Power Bi, và cực kỳ linh hoạt sử dụng được trong nhiều ngữ cảnh. Cấu trúc của hàm CALCULATE trong Power Bi như sau:

Cú pháp: CALCULATE(<biểu thức tính toán>[,<bộ lọc 1>][,<bộ lọc 2>][,…]) 

Hàm Calculate trong Power Bi

Cấu trúc của hàm như sau:

<biểu thức tính toán> Là các phép tính với các hàm tính sử dụng thông thường bằng các hàm Dax trong Power Bi như hàm SUM, COUNT, MAX…. và các hàm tính khác.

<bộ lọc 1>][,<bộ lọc 2>][,…] Là các điều kiện với các phép tính logic, các hàm logic ở các cột, bảng dữ liệu xác định, có thể đưa vào nhiều điều kiện khác nhau trong hàm Calculate trong Power Bi.

Với hàm CALCULATE thì kết quả trả về sẽ không thể là bảng mà kết quả trả về là văn bản hoặc là số, hay ngày, thời gian.

 

Đánh giá về hàm Calculate trong Power Bi

Với hàm Calculate, có thể tạo bộ lọc hoặc điều kiện cho các biểu thức, giúp bạn có thể tính toán trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, ngoài ra tạo nhiều bộ lọc để đáp ứng nhu cầu tính toán của bạn. Như vậy thay vì sử dụng hàm Sumif, Countif… trong Exel, thì bạn sẽ sử dụng hàm Calculate với biểu thức hàm sum và các điều kiện cần thiết trong phép tính, nhằm tạo ra các kết quả phép tính theo mong muốn của mình.

Như ví dụ sau tính tổng cột doanh thu bảng sales của năm 2022:

=CALCULATE( SUM(Sales[doanh thu]) , Sales[Year] = 2022)

Kết quả sẽ trả về tổng doanh thu của bảng Sales với điều kiện Sales[Year]=2022 là năm 2022.

 

Một số hướng dẫn và ví dụ về hàm tính có điều kiện trong Power Bi với hàm Calculate, bạn tham khảo ở bài viết sau:

Một số ví dụ và cách sử dụng hàm Calculate trong Power Bi đơn giản giúp bạn vận dụng được trong nhiều tình huống.

Tính các biểu thức có điều kiện hoặc có bộ lọc trong DAX để tạo báo cáo Power BI bằng hàm CALCULATE

Cách sử dụng hàm CALCULATE của DAX trong Power Bi để đếm có điều kiện trong Power Bi.

Hàm đếm có điều kiện trong Power Bi hiệu quả, Countif trong Power Bi