Các hàm dax tính toán cơ bản và nâng cao trong Power Bi

Các hàm dax tính toán cơ bản và nâng cao trong Power Bi

Tháng Một 29, 2023 Off By Anh bán hàng
Các hàm dax tính toán cơ bản và nâng cao trong Power Bi

Power BI cung cấp một số hàm tính toán cơ bản như SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX, và nhiều hàm khác. Các hàm này có thể sử dụng trong các truy vấn và báo cáo để thực hiện các tính toán và xử lý dữ liệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo các hàm tùy chỉnh sử dụng ngôn ngữ DAX (Data Analysis Expressions) để thực hiện các tính toán phức tạp hơn.

Các hàm thường dùng trong Power Bi

DAX (Data Analysis Expressions) là ngôn ngữ tính toán dùng để xử lý dữ liệu trong Power BI. Đây là một danh sách các hàm DAX thường dùng trong Power BI:

 1. SUM: Tính tổng của một cột số. Cú pháp: SUM(column)

 2. AVERAGE: Tính trung bình của một cột số. Cú pháp: AVERAGE(column)

 3. COUNT: Đếm số dòng trong một bảng hoặc một cột. Cú pháp: COUNT(column)

 4. MIN: Tìm giá trị nhỏ nhất trong một cột. Cú pháp: MIN(column)

 5. MAX: Tìm giá trị lớn nhất trong một cột. Cú pháp: MAX(column)

 6. CONCATENATE: Nối chuỗi với nhau. Cú pháp: CONCATENATE(string1,string2)

 7. LEFT: Lấy ký tự bên trái của một chuỗi. Cú pháp: LEFT(string, number of characters)

 8. RIGHT: Lấy ký tự bên phải của một chuỗi. Cú pháp: RIGHT(string, number of characters)

 9. IF: Điều kiện, trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và một giá trị khác nếu điều kiện sai. Cú pháp: IF(condition, true value, false value)

 10. SWITCH: Tương tự như hàm IF, nhưng có thể thực hiện nhiều điều kiện cùng một lúc. Cú pháp: SWITCH(expression, value1, result1, value2, result2, …)

Sử dụng các hàm tính toán trong Power BI: bạn có thể sử dụng các hàm tính toán trong Power BI trong các truy vấn và báo cáo bằng cách sử dụng hộp thoại “Add Column” hoặc “Modeling” trong tab “Home” hoặc trong “Visualizations”. Sau đó, bạn có thể chọn hàm tính toán và chọn cột dữ liệu muốn thực hiện tính toán.

Cũng có thể sử dụng các hàm tình toán trong các biểu đồ và bảng bằng cách sử dụng hộp thoại “Value” trong tab “Visualizations” và chọn hàm tính toán muốn sử dụng.

Lưu ý rằng các hàm tính toán sẽ chỉ hoạt động trên các cột dữ liệu chứa giá trị số, và các hàm khác chỉ hoạt động trên các cột dữ liệu chứa giá trị chuỗi.

Các hàm tính toán nâng cao trong Power Bi

Power BI cung cấp nhiều hàm tính toán nâng cao để hỗ trợ người dùng trong việc xử lý và phân tích dữ liệu. Một số hàm tính toán nâng cao của Power BI bao gồm:

 1. Hàm COUNTX: đếm số lượng hàng trong bảng hoặc bộ lọc được chỉ định

 2. Hàm SUMX: tính tổng của một cột trong bảng hoặc bộ lọc được chỉ định

 3. Hàm AVERAGEX: tính trung bình cộng của một cột trong bảng hoặc bộ lọc được chỉ định

 4. Hàm MINX: tìm giá trị nhỏ nhất trong một cột trong bảng hoặc bộ lọc được chỉ định

 5. Hàm MAXX: tìm giá trị lớn nhất trong một cột trong bảng hoặc bộ lọc được chỉ định

 6. Hàm RANKX: xếp hạng giá trị trong một cột trong bảng hoặc bộ lọc được chỉ định

 7. Hàm IF: điều kiện logic để xác định giá trị trả về khi điều kiện được thỏa mãn hoặc không được thỏa mãn

 1. Hàm SWITCH: cho phép bạn chỉ định nhiều điều kiện và giá trị trả về cho mỗi điều kiện, giúp bạn tìm giá trị phù hợp từ nhiều lựa chọn khác nhau

 2. Hàm CONCATENATE: nối chuỗi với nhau để tạo ra một chuỗi mới

 3. Hàm CONCATENATEX: nối chuỗi với nhau từ một cột trong bảng hoặc bộ lọc được chỉ định

 4. Hàm LEFT: lấy một số ký tự bên trái của một chuỗi

 5. Hàm RIGHT: lấy một số ký tự bên phải của một chuỗi

 6. Hàm UPPER: chuyển tất cả ký tự trong một chuỗi thành chữ hoa

 7. Hàm LOWER: chuyển tất cả ký tự trong một chuỗi thành chữ thường

Cách sử dụng các hàm tính toán này là bằng cách gõ tên của hàm vào ô tính toán trong Power BI, sau đó chỉ định tham số cần thiết cho hàm đó. Ví dụ, để tính tổng của một cột trong bảng “Orders”, bạn sẽ gõ hàm SUMX(Orders, Orders[Sales])

Các hàm tính toán có điều kiện trong Power Bi

 1. Hàm IF: cho phép bạn chỉ định một điều kiện và giá trị trả về cho hai trường hợp khác nhau (điều kiện đúng hoặc sai)

 2. Hàm SWITCH: cho phép bạn chỉ định nhiều điều kiện và giá trị trả về cho mỗi điều kiện, giúp bạn tìm giá trị phù hợp từ nhiều lựa chọn khác nhau

 3. Hàm FILTER: lọc các hàng trong bảng dữ liệu theo điều kiện đã chỉ định

 4. Hàm ALL: kiểm tra xem tất cả các hàng trong bảng có thỏa mãn điều kiện đã chỉ định hay không

 5. Hàm ANY: kiểm tra xem có bất kỳ hàng nào trong bảng có thỏa mãn điều kiện đã chỉ định hay không

 6. Hàm CALCULATE: tính toán giá trị theo điều kiện đã chỉ định, với khả năng kết hợp với các hàm khác như SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX v.v.

Cách sử dụng các hàm này là bằng cách gõ tên của hàm vào ô tính toán trong Power BI, sau đó chỉ định tham số và điều kiện cần thiết cho hàm đó. Ví dụ, để lọc các hàng trong bảng “Orders” theo giá trị trường “Region” là “West”, bạn sẽ gõ hàm FILTER

Các hàm định dạng trong Power Bi

 1. Hàm FORMAT: định dạng một giá trị theo kiểu số, ngày, thời gian hoặc chuỗi. Ví dụ: FORMAT(1234.5678,”0.00″) sẽ trả về “1234.57”

 2. Hàm CONCATENATE: nối các giá trị của hai hoặc nhiều trường dữ liệu lại với nhau thành một chuỗi. Ví dụ: CONCATENATE(“Power”, “BI”) sẽ trả về “PowerBI”

 3. Hàm UPPER: chuyển tất cả các ký tự trong một chuỗi thành chữ hoa. Ví dụ: UPPER(“power bi”) sẽ trả về “POWER BI”

 4. Hàm LOWER: chuyển tất cả các ký tự trong một chuỗi thành chữ thường. Ví dụ: LOWER(“POWER BI”) sẽ trả về “power bi”

 5. Hàm SUBSTITUTE: thay thế một chuỗi bằng một chuỗi khác trong một chuỗi. Ví dụ: SUBSTITUTE(“Power BI”,”Power”,”Data”) sẽ trả về “Data BI”

 6. Hàm TRIM: loại bỏ khoảng trắng đầu và cuối của một chuỗi. Ví dụ: TRIM(” Power BI “) sẽ trả về “Power BI”

 7. Hàm LEFT: lấy một số ký tự bên trái của một chuỗi. Ví dụ: LEFT(“Power BI”, 4) sẽ trả về “Power”

 8. Hàm RIGHT: lấy một số ký tự bên phải của một chuỗi. Ví dụ: RIGHT(“Power BI”, 2) sẽ trả về “BI”

 9. Hàm LEN: trả về độ dài của một chuỗi. Ví dụ: LEN(“Power BI”) sẽ trả về 8

 10. Hàm REPT: lặp lại một chuỗi một số lần. Ví dụ: REPT(“Power BI”, 3) sẽ trả về “Power BIPower BIPower BI”

 1. Hàm SEARCH: tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi. Ví dụ: SEARCH(“Power”, “Power BI”) sẽ trả về 1

 2. Hàm REPLACE: thay thế một chuỗi con trong một chuỗi bằng một chuỗi khác. Ví dụ: REPLACE(“Power BI”, 4, 2, “Data”) sẽ trả về “PowData BI”

 3. Hàm VALUE: chuyển một chuỗi về kiểu số. Ví dụ: VALUE(“123”) sẽ trả về 123

 4. Hàm DATE: tạo một ngày từ ba giá trị năm, tháng, ngày. Ví dụ: DATE(2022, 1, 1) sẽ trả về ngày 1 tháng 1 năm 2022

 5. Hàm TIME: tạo một thời gian từ ba giá trị giờ, phút, giây. Ví dụ: TIME(12, 30, 15) sẽ trả về thời gian 12 giờ 30 phút 15 giây

 1. Hàm NOW: trả về ngày và thời gian hiện tại

 2. Hàm TODAY: trả về ngày hiện tại

 3. Hàm YEAR: trả về năm của một ngày

 4. Hàm MONTH: trả về tháng của một ngày

 5. Hàm DAY: trả về ngày của một ngày

 6. Hàm HOUR: trả về giờ của một thời gian

 7. Hàm MINUTE: trả về phút của một thời gian

 8. Hàm SECOND: trả về giây của một thời gian

 9. Hàm DATEVALUE: trả về ngày tương ứng với một chuỗi ngày

 10. Hàm TIMEVALUE: trả về thời gian tương ứng với một chuỗi thời gian

 11. Hàm WEEKDAY: trả về thứ của tuần tương ứng với một ngày, trong đó thứ 2 là 1, thứ 3 là 2, v.v.

 12. Hàm WEEKNUM: trả về tuần tương ứng với một ngày trong năm

 13. Hàm DATESYTD: trả về ngày cuối cùng của năm trước từ một ngày

 14. Hàm TOTALYTD: tính tổng theo năm cho một khoợng thời gian tương ứng với một ngày

 15. Hàm DATESBETWEEN: trả về danh sách các ngày giữa hai ngày cho trước

 

Các lưu ý khi sử dụng hàm dax trong Power Bi

 1. Cần chắc chắn rằng các giá trị được truyền vào hàm là dạng dữ liệu chính xác.

 2. Nếu sử dụng hàm trên một tập hợp giá trị, cần chắc chắn rằng tập hợp đó không chứa giá trị rỗng.

 3. Cẩn thận khi sử dụng hàm định dạng, đảm bảo rằng định dạng được sử dụng phù hợp với kiểu dữ liệu của giá trị.

 4. Nếu sử dụng hàm trên một tập hợp giá trị, cần chắc chắn rằng tập hợp đó không chứa giá trị rỗng.

 5. Hãy chú ý đến tham số truyền vào và kết quả trả về của từng hàm để sử dụng đúng cách.

 6. Cẩn thận khi sử dụng hàm tính toán nâng cao, đảm bảo rằng bạn hiểu cách hàm hoạt động và có thể xác định kết quả trả về.

 7. Nếu sử dụng hàm tính toán có điều kiện, hãy chú ý đến cách điều kiện được định nghĩa và cách nó ảnh hưởng đến kết quả trả về.

 1. Hãy chú ý đến context filter của các hàm khi sử dụng, đảm bảo rằng context filter không ảnh hưởng đến kết quả tính toán sai.

 2. Hãy thử nghiệm và kiểm tra kết quả trả về của hàm trước khi sử dụng trong báo cáo hoặc giải pháp.

 3. Hãy sử dụng tài liệu và tài nguyên trực tuyến để tìm hiểu và học cách sử dụng các hàm DAX một cách hiệu quả.