hàm MAX có điều kiện trong Exel

hàm MAX có điều kiện trong Exel

Tháng Một 29, 2023 Off By Anh bán hàng

Hàm Max có điều kiện trong Excel là một tính toán sử dụng các hàm trong Excel để tìm ra giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu theo một điều kiện nhất định. Ví dụ, tìm giá trị lớn nhất trong số điểm của sinh viên có điểm trên 80 điểm. Hàm Max có điều kiện sẽ lọc ra các giá trị cần tìm và tính toán giá trị lớn nhất trong tập dữ liệu đó.

Các hàm max có điều kiện trong exel

hàm MAX có điều kiện trong Exel

Một số cách tính hàm MAX có điều kiện trong Excel:

 1. Sử dụng hàm MAXIF

 2. Sử dụng hàm SUMPRODUCT với MAX

 3. Sử dụng hàm LARGE với điều kiện

 4. Sử dụng hàm MAX kết hợp với IF.

Sử dụng MAXIF để tính MAX có điều kiện

Cách sử dụng hàm MAXIF:

 • Sử dụng công thức: =MAXIF(range, criteria, [max_range])

  • “Range” là khoảng các giá trị mà bạn muốn điều kiện.

  • “Criteria” là điều kiện để so sánh.

  • “Max_range” là khoảng các giá trị mà bạn muốn tìm max.

Đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm MAXIF trong Excel:

 1. Tạo một bảng dữ liệu với các cột “Tên” và “Điểm”.

 2. Trong một ô bất kỳ, gõ công thức sau để tìm điểm cao nhất của tất cả sinh viên: =MAXIF(B2:B11, “>=80”)

 3. Nhấn Enter để kết quả.

Kết quả sẽ cho ra điểm cao nhất của sinh viên có điểm >= 80.

 

Sử dụng hàm SUMPRODUCT với MAX để tìm giá trị lớn nhất có điều kiện

Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT:

 • Sử dụng công thức: =SUMPRODUCT((range=criteria)*(max_range))

  • “Range” và “Criteria” tương tự như trên.

  • “Max_range” là khoảng các giá trị mà bạn muốn tìm max.

Đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm SUMPRODUCT để tìm MAX có điều kiện trong Excel:

 1. Tạo một bảng dữ liệu với các cột “Tên” và “Điểm”.

 2. Trong một ô bất kỳ, gõ công thức sau để tìm điểm cao nhất của tất cả sinh viên: =MAX(SUMPRODUCT((B2:B11>=80)*(B2:B11)))

 3. Nhấn Enter để kết quả.

Kết quả sẽ cho ra điểm cao nhất của sinh viên có điểm >= 80.

Sử dụng hàm LARGE với điều kiện để tìm giá trị lớn nhất có điều kiện

Cách sử dụng hàm LARGE:

 • Tạo một bảng dữ liệu với các cột “Tên” và “Điểm”.

 • Trong một ô bất kỳ, gõ công thức sau để tìm điểm cao nhất của tất cả sinh viên: =LARGE((B2:B11)*(B2:B11>=80), 1)

 • Nhấn Enter để kết quả.

Kết quả sẽ cho ra điểm cao nhất của sinh viên có điểm >= 80.

 

Sử dụng hàm MAX kết hợp với IF

 • Tạo một bảng dữ liệu với các cột “Tên” và “Điểm”.

 • Trong một ô bất kỳ, gõ công thức sau để tìm điểm cao nhất của tất cả sinh viên: =MAX(IF(B2:B11>=80,B2:B11))

 • Nhấn Enter để kết quả.

Kết quả sẽ cho ra điểm cao nhất của sinh viên có điểm >= 80.

Một số lưu ý khi tính giá trị lớn nhất có điều kiện trong Excel:

 1. Đảm bảo dữ liệu cần tính đã được chuẩn bị chính xác và đúng định dạng.

 2. Xác định điều kiện chính xác để tìm giá trị lớn nhất.

 3. Kiểm tra các giá trị trống hoặc không hợp lệ trước khi tính toán.

 4. Sử dụng các hàm tính toán có điều kiện phù hợp với yêu cầu của bạn.

 5. Đảm bảo số lần tính toán chính xác trong hàm tính toán.

 6. Lưu ý đến các tùy chọn và tham số của hàm tính toán có điều kiện.

Có một số hàm tính toán khác có thể sử dụng để tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong Excel:

 1. Hàm IF: Sử dụng hàm IF để xác định xem một giá trị có thỏa mãn điều kiện hay không và trả về một giá trị tùy chọn.

 2. Hàm INDEX và MATCH: Sử dụng hàm INDEX và MATCH để tìm giá trị lớn nhất trong một tập dữ liệu theo điều kiện.

 3. Hàm SUMIFS: Sử dụng hàm SUMIFS để tìm tổng các giá trị trong một tập dữ liệu theo nhiều điều kiện.

 4. Hàm AVERAGEIFS: Tương tự như SUMIFS, hàm AVERAGEIFS có thể sử dụng để tìm giá trị trung bình của một tập dữ liệu theo nhiều điều kiện.

Chú ý: Các hàm trên đều có thể sử dụng với nhiều điều kiện khác nhau và có thể kết hợp với nhau để tìm giá trị lớn nhất có điều kiện phù hợp với nhu cầu của bạn.