Appsheet Thisrow xác định dòng hiện tại của cột

Appsheet Thisrow xác định dòng hiện tại của cột

Tháng Ba 4, 2023 Off By Anh bán hàng
thisrow appsheet

[_THISROW] là một từ khóa được sử dụng để tham chiếu đến ô dữ liệu hàng hiện tại trong một công thức. Nó giúp bạn tránh nhầm lẫn giữa các cột có cùng tên trong các bảng khác nhau. Thisrow Appsheet là một hàm khóa quan trọng để xác định các dòng trong tính toán có điều kiện hay tham chiếu dữ liệu giữa các bảng trong appheet.

Cách sử dụng _THISROW trong Appsheet để xác định hàng hiện tại.

_THISROW là một biến đặc biệt được sử dụng để truy xuất dữ liệu của dòng hiện tại trong bảng dữ liệu của ứng dụng, Tuy nhiên, _THISROW thường được sử dụng trong các biểu thức và xử lý dữ liệu trong ứng dụng. Nó cho phép bạn tham chiếu đến dữ liệu của dòng hiện tại bằng cách sử dụng tên cột. Ví dụ, nếu bạn muốn truy xuất giá trị của cột “Tên” trong dòng hiện tại, bạn có thể sử dụng biểu thức [_THISROW].[Tên]

Một số trường hợp sử dụng _THISROW bao gồm:

  • Truy xuất dữ liệu của dòng hiện tại trong một biểu thức tính toán hoặc xử lý dữ liệu.

  • Truy xuất dữ liệu của dòng hiện tại trong một quy luật kiểm tra dữ liệu hoặc một hành động.

  • Truy xuất dữ liệu của dòng hiện tại trong một nhiệm vụ được lập lịch hoặc một kịch bản.

Tóm lại, _THISROW là một biến đặc biệt trong AppSheet cho phép truy xuất dữ liệu của dòng hiện tại bằng tên cột trong bảng dữ liệu của ứng dụng.

Ví dụ 1:

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu chứa các thông tin về sản phẩm, bao gồm tên sản phẩm, giá tiền và số lượng. Bạn muốn tính tổng giá trị của sản phẩm (giá tiền * số lượng) và lưu giá trị đó vào một cột khác trong bảng dữ liệu.

Bước 1: Tạo một cột mới với tên “Tổng giá trị”. Để làm điều này, bạn có thể vào trang “Columns” trong trình chỉnh sửa ứng dụng của mình và bấm vào nút “Add new column”.

Bước 2: Trong phần “Formula” của cột “Tổng giá trị”, nhập biểu thức sau:

=[_THISROW].[Giá tiền] * [_THISROW].[Số lượng]

Ở đây, [_THISROW].[Giá tiền] và [_THISROW].[Số lượng] lần lượt truy xuất giá trị của cột “Giá tiền” và “Số lượng” trong dòng hiện tại của bảng dữ liệu.

Bước 3: Lưu cấu trúc bảng dữ liệu và mở ứng dụng. Bây giờ, khi bạn cập nhật giá tiền hoặc số lượng của một sản phẩm trong bảng dữ liệu, giá trị của cột “Tổng giá trị” sẽ được tính tự động dựa trên giá trị của hai cột khác trong dòng hiện tại của bảng dữ liệu.

Ví dụ 2:

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu chứa các thông tin về sản phẩm, bao gồm tên sản phẩm, giá tiền và mô tả. Bạn muốn hiển thị thông tin chi tiết của một sản phẩm khi người dùng chọn sản phẩm đó trong bảng dữ liệu.

Bước 1: Tạo một view mới với tên “Chi tiết sản phẩm”. Để làm điều này, bạn có thể vào trang “Views” trong trình chỉnh sửa ứng dụng của mình và bấm vào nút “Add new view”. Chọn kiểu view là “Detail view”.

Bước 2: Trong phần “Columns” của view “Chi tiết sản phẩm”, bạn có thể thêm các cột hiển thị thông tin của sản phẩm, ví dụ như tên sản phẩm, giá tiền và mô tả.

Bước 3: Trong phần “Data” của view “Chi tiết sản phẩm”, bạn có thể chỉ định bảng dữ liệu và điều kiện để hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm. Cụ thể, bạn có thể sử dụng biểu thức sau:

FILTER(Products, [_THISROW].[Product ID] = [Product ID])

Ở đây, “Products” là tên của bảng dữ liệu chứa thông tin về sản phẩm, và “Product ID” là tên cột chứa mã sản phẩm. Biểu thức trên sẽ lọc ra các dòng trong bảng “Products” có mã sản phẩm trùng với mã sản phẩm trong dòng hiện tại của bảng dữ liệu.

Bước 4: Lưu view “Chi tiết sản phẩm” và mở ứng dụng. Bây giờ, khi người dùng chọn một sản phẩm trong bảng dữ liệu, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm đó trong view “Chi tiết sản phẩm”.

Ví dụ 3:

Giả sử bạn có 2 bảng dữ liệu: Bảng 1 chứa danh sách các đơn hàng và Bảng 2 chứa danh sách các sản phẩm với thông tin giá và số lượng.

Bạn muốn tính tổng giá trị của mỗi đơn hàng bằng cách nhân số lượng của từng sản phẩm trong đơn hàng với giá của sản phẩm đó. Để thực hiện tính toán này, bạn cần truy xuất thông tin số lượng và giá của từng sản phẩm trong đơn hàng và nhân chúng với nhau.

Bước 1: Mở trình chỉnh sửa ứng dụng AppSheet và chọn Bảng 1 chứa danh sách các đơn hàng.

Bước 2: Chọn cột “Tổng tiền” trong bảng dữ liệu và bấm vào nút “Edit”.

Bước 3: Trong phần “App formula” của cột “Tổng tiền”, bạn có thể sử dụng biểu thức sau để tính toán giá trị mới cho cột:

SUM(SELECT(Bảng 2[Giá]*Bảng 1[Số lượng], [ID đơn hàng] = [_THISROW].[ID đơn hàng]))

Ở đây, “Bảng 2” là tên của bảng dữ liệu chứa danh sách các sản phẩm, “Giá” và “Số lượng” là tên của các cột trong Bảng 2 chứa giá và số lượng của sản phẩm, “ID đơn hàng” là tên của cột trong Bảng 1 chứa ID của đơn hàng, và “Tổng tiền” là tên của cột trong Bảng 1 chứa tổng giá trị của đơn hàng.

Biểu thức trên sử dụng hàm SELECT để truy xuất thông tin số lượng và giá của từng sản phẩm trong đơn hàng và nhân chúng với nhau, và sau đó sử dụng hàm SUM để tính tổng giá trị của các sản phẩm trong đơn hàng. Điều kiện “ID đơn hàng” = [_THISROW].[ID đơn hàng] được sử dụng để chỉ ra rằng chỉ các sản phẩm trong đơn hàng hiện tại được tính toán.

Bước 4: Lưu cập nhật và mở Bảng 1 để xem kết quả. Bây giờ, khi bạn thêm hoặc sửa đổi thông tin số lượng hoặc giá của các sản phẩm trong Bảng 2 hoặc thêm hoặc sửa đổi thông tin về các đơn hàng trong Bảng 1, ứng dụng sẽ tự động tính toán tổng giá trị mới cho từng đơn hàng bằng cách sử dụng _THISROW để truy xuất dữ liệu trong dòng hiện tại của Bảng 1.