Sumif trong Appsheet để tính tổng có điều kiện giữa hai bảng

Sumif trong Appsheet để tính tổng có điều kiện giữa hai bảng

Tháng Ba 4, 2023 Off By Anh bán hàng
Sumif trong Appsheet để tính tổng có điều kiện

AppSheet là một nền tảng không cần mã hóa, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xây dựng các ứng dụng phong phú và quy trình tự động hóa mà không cần viết một dòng mã nào. Bạn có thể sử dụng các biểu thức giống như bảng tính để tích hợp logic và dữ liệu vào ứng dụng của bạn, để có thể thực hiện phép tính Sumif trong Appsheet nhằm tính tổng có điều kiện giữa 2 bảng tính, bạn sẽ sử dụng hàm Sum kết hợp với hàm Select trong Appsheet.

Sumif trong Appsheet bằng hàm Sum kết hợp với Select để tính tổng có điều kiện

Hàm SELECT trong AppSheet là một hàm để lọc dữ liệu từ một bảng hoặc một danh sách dựa trên một điều kiện nào đó. Bạn có thể sử dụng hàm SELECT kết hợp với hàm SUM để tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện. Cú pháp của hàm SELECT là:

SELECT (TableName [ColumnName], Condition, Many)

Trong đó:

  • TableName là tên của bảng chứa cột bạn muốn lọc

  • ColumnName là tên của cột bạn muốn lọc

  • Condition là biểu thức logic để xác định các giá trị thỏa mãn điều kiện

  • Many là TRUE nếu bạn muốn trả về nhiều giá trị hoặc FALSE nếu bạn chỉ muốn trả về một giá trị duy nhất

Tìm hiểu thêm về hàm Select trong Appsheet ở đây

Sử dụng hàm Select trong Appsheet hiệu quả

Ví dụ: Bạn có một bảng Orders với các cột Customer ID, Order Date và Total Amount. Bạn muốn tính tổng số tiền của các đơn hàng trong tháng 1/2023. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

SUM (SELECT (Orders [Total Amount], AND (MONTH ([Order Date]) = 1, YEAR ([Order Date]) = 2023), TRUE))

Công thức này sẽ lọc ra các giá trị trong cột Total Amount mà có Order Date thuộc tháng 1/2023 và tính tổng chúng lại.

Dưới đây là một ví dụ khác về cách sử dụng hàm SUM kết hợp với hàm SELECT trong AppSheet:

Giả sử bạn có một bảng Products với các cột Product ID, Product Name và Price. Bạn muốn tính tổng giá trị của các sản phẩm có tên chứa chữ “Shirt”. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

SUM (SELECT (Products [Price], CONTAINS ([Product Name], “Shirt”), TRUE))

Công thức này sẽ lọc ra các giá trị trong cột Price mà có Product Name chứa chữ “Shirt” và tính tổng chúng lại.

Đây là cách tính Sumif trong Appsheet với một bảng tính.

 

Để tính tổng có điều kiện (Sumif trong Appsheet) với 2 bảng tính của Appsheet thì có thể tham khảo ví dụ sau.

Giả sử bạn có 2 bảng: Customers và Orders. Bảng Customers có các cột Customer ID, Customer Name và Phone Number. Bảng Orders có các cột Order ID, Customer ID, Order Date và Total Amount. Bạn muốn tính tổng số tiền của các đơn hàng của một khách hàng nào đó dựa vào tên của họ. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

SUM (SELECT (Orders [Total Amount], [Customer ID] = ANY (SELECT (Customers [Customer ID], [Customer Name] = “Nguyen Van A”)), TRUE))

Tìm hiểu thêm về ANY trong Appsheet tại đây.

Công thức này sẽ lọc ra các giá trị trong cột Total Amount mà có Customer ID trùng với Customer ID của khách hàng có tên là Nguyen Van A trong bảng Customers và tính tổng chúng lại.

Một ví dụ khác về cách sử dụng hàm SUM kết hợp với hàm SELECT để tính có điều kiện với 2 bảng tính trong AppSheet với điều kiện của ô dữ liệu hàng hiện tại:

Giả sử bạn có 2 bảng: Customers và Orders. Bảng Customers có các cột Customer ID, Customer Name và Phone Number. Bảng Orders có các cột Order ID, Customer ID, Order Date và Total Amount. Bạn muốn tính tổng số tiền của các đơn hàng của mỗi khách hàng trong bảng Customers. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

SUM (SELECT (Orders [Total Amount], [Customer ID] = [_THISROW].[Customer ID], TRUE))

Công thức này sẽ lọc ra các giá trị trong cột Total Amount mà có Customer ID trùng với Customer ID của khách hàng hiện tại trong bảng Customers và tính tổng chúng lại.

Như vậy với hướng dẫn trên bạn đã biết cách tính Sumif trong Appsheet với điều kiện một bảng hay 2 bảng với nhau.