Importrange có điều kiện trong Google Sheets

Importrange có điều kiện trong Google Sheets

Tháng Ba 7, 2023 Off By Anh bán hàng
Importrange có điều kiện trong google sheets

Trong Google Sheets, hàm importrange được sử dụng để sao chép dữ liệu từ một bảng tính khác. Trong nhiều tình huống bạn sẽ thêm các điều kiện vào hàm Importrange để liên kết, hay sao chép dữ liệu có điều kiện giữa nhiều bảng tính khác nhau.  Để sử dụng Importrange có điều kiện trong Googlesheet , bạn có thể sử dụng các cách sau.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng hàm Importrange tại đây

Liên kết dữ liệu từ file này sang file khác trên Googlesheet

 

Importrange có điều kiện trong Googlesheet bằng cách kết hợp với hàm Filter

Để sử dụng importrange với điều kiện, bạn có thể sử dụng công thức IF hoặc FILTER.

Ví dụ: Giả sử bảng tính nguồn của bạn có tên là “Source Sheet” và chứa các cột A, B và C. Bạn muốn sao chép các hàng từ bảng tính nguồn đó chỉ khi cột A chứa giá trị “X”. Bạn cũng muốn sao chép các cột A và C.

Đầu tiên, bạn cần tạo một công thức trong bảng tính đích để lọc dữ liệu từ bảng tính nguồn. Công thức sau sử dụng hàm FILTER để sao chép các hàng từ bảng tính nguồn chỉ khi cột A chứa giá trị “X”.

=FILTER(importrange("URL của bảng tính nguồn", "Source Sheet!A:C"), importrange("URL của bảng tính nguồn", "Source Sheet!A:A")="X")

Trong đó, “URL của bảng tính nguồn” là địa chỉ URL của bảng tính nguồn. “Source Sheet!A:C” là phạm vi các ô cần sao chép từ bảng tính nguồn. “Source Sheet!A:A” là phạm vi các ô trong cột A của bảng tính nguồn.

Sau khi bạn đã tạo công thức này, nó sẽ sao chép các hàng từ bảng tính nguồn chỉ khi cột A chứa giá trị “X” và bao gồm các cột A và C.

 

Kết hợp với Query trong Google Sheets để Importrange với điều kiện cần lọc

Để thực hiện importrange có điều kiện trong Google Sheets, bạn còn có thể sử dụng các phương pháp khác như sử dụng kết hợp với QUERY.

Sử dụng hàm QUERY: Hàm QUERY cho phép bạn truy vấn dữ liệu từ một bảng tính và lọc dữ liệu dựa trên các điều kiện.

Để sao chép dữ liệu từ một bảng tính khác với điều kiện sử dụng hàm Query, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở bảng tính đích và chọn ô mà bạn muốn sao chép dữ liệu.

  2. Sử dụng công thức Query để sao chép dữ liệu. Công thức này sẽ truy cập bảng tính nguồn và sao chép dữ liệu thỏa mãn điều kiện vào bảng tính đích.

Ví dụ, nếu bạn muốn sao chép các dòng trong bảng tính nguồn chỉ khi cột A chứa giá trị “X”, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=QUERY('Source Sheet'!A1:C, "select * where A = 'X'", 1)

Trong đó, ‘Source Sheet’!A1:C là phạm vi các ô trong bảng tính nguồn mà bạn muốn truy cập. “select * where A = ‘X'” là một câu lệnh truy vấn Query, cho biết rằng bạn muốn lấy tất cả các cột và các hàng trong đó cột A chứa giá trị “X”. Tham số “1” cuối cùng trong công thức này xác định rằng hàng đầu tiên trong phạm vi sẽ được sử dụng làm tiêu đề cho các cột trong bảng tính đích.

Lưu ý rằng việc sử dụng hàm QUERY để lọc dữ liệu trong Google Sheets có thể yêu cầu bạn có một số kiến thức về truy vấn SQL. Ngoài ra, nếu bạn muốn lọc dữ liệu từ nhiều bảng tính khác nhau, hàm QUERY cũng có thể hữu ích hơn so với việc sử dụng hàm IMPORTRANGE. Tuy nhiên việc kết hợp hai hàm này với nhau sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn để IMPORTRANGE có điều kiện trong Google Sheets.

 

Importrange có điều kiện trong Google Sheets
Minh họa sử dụng importrange có điều kiện trong Google Sheets kết hợp với Query

Bạn có thể kết hợp hàm IMPORTRANGE và hàm QUERY để lọc dữ liệu từ một bảng tính nguồn và sao chép các dòng thỏa mãn điều kiện vào một bảng tính đích khác. Để làm điều này, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Tạo bảng tính đích: Tạo một bảng tính mới để sao chép các dòng thỏa mãn điều kiện vào.

  2. Sử dụng hàm IMPORTRANGE: Sử dụng hàm IMPORTRANGE để sao chép dữ liệu từ bảng tính nguồn vào bảng tính đích. Ví dụ, nếu bảng tính nguồn của bạn có tên là “Source Sheet” và bạn muốn sao chép tất cả các dữ liệu từ cột A đến cột C, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "Source Sheet!A:C")

Trong đó, “https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” là đường dẫn của bảng tính nguồn của bạn.

  1. Sử dụng hàm QUERY: Sử dụng hàm QUERY để lọc dữ liệu và sao chép các dòng thỏa mãn điều kiện đó vào bảng tính đích. Ví dụ, nếu bạn muốn sao chép các dòng trong bảng tính nguồn chỉ khi cột A chứa giá trị “X”, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=QUERY(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "Source Sheet!A:C"), "select * where Col1 = 'X'")

Trong đó, “select * where Col1 = ‘X'” là câu lệnh truy vấn để lọc các dòng thỏa mãn điều kiện. Câu lệnh này có ý nghĩa là chọn tất cả các cột (“*”) và chỉ lấy các dòng trong đó cột đầu tiên (Col1) có giá trị là “X”.

  1. Sao chép dữ liệu vào bảng tính đích: Sau khi chọn các dòng thỏa mãn điều kiện, hàm QUERY sẽ trả về một bảng tính tạm thời. Bạn có thể sao chép các dòng trong bảng tính tạm thời này và dán vào bảng tính đích.

Lưu ý rằng việc sử dụng hàm IMPORTRANGE để sao chép dữ liệu từ một bảng tính khác yêu cầu bạn phải được cấp quyền truy cập đến bảng tính.