Hàm Sumproduct đếm không trùng trong Exel với 2 trường hợp sau

Hàm Sumproduct đếm không trùng trong Exel với 2 trường hợp sau

Tháng Ba 30, 2023 Off By Anh bán hàng

Đếm không trùng trong Excel là một phương pháp đếm số lượng giá trị duy nhất trong một danh sách giá trị. Nó giúp bạn đếm số lượng các giá trị duy nhất trong một phạm vi, mảng hoặc cột trong bảng tính Excel mà không tính các giá trị trùng lặp. Trong Exel có nhiều cách để thực hiện, tuy nhiên sử dụng hàm Sumproduct  đếm không trùng lặp trong Exel là một phương pháp nhanh chóng.

Đếm không trùng là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu trong Excel và giúp bạn trả lời các câu hỏi như “Có bao nhiêu sản phẩm duy nhất được bán trong quý trước?” hoặc “Có bao nhiêu khách hàng khác nhau đã mua sản phẩm của chúng tôi?”

Cách dùng hàm SUMPRODUCT đếm không trùng trong Exel

Hàm SUMPRODUCT trong Excel là một hàm tính toán linh hoạt, có thể sử dụng để thực hiện nhiều loại tính toán khác nhau. Công thức cơ bản của hàm này là:

SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], …)

Trong đó:

  • Array1 là một mảng hoặc một phạm vi các giá trị.

  • Array2, Array3, … là các mảng hoặc phạm vi các giá trị tương ứng.

Hàm SUMPRODUCT sẽ tính tổng của tích của các giá trị tương ứng trong các mảng hoặc phạm vi được chỉ định. Nó có thể được sử dụng để thực hiện các phép tính như nhân ma trận, tính tổng các sản phẩm của các phần tử trong các mảng, hay tính tổng các phần tử tương ứng trong các mảng.

Để dùng hàm SUMPRODUCT đếm không trùng trong Exel bạn cần kết hợp với hàm COUNTIF trong ví dụ sau:

Hàm Sumproduct đếm không trùng trong Exel

Với ví dụ trên để đếm dãy chữ trong cột F với có các chữ A B C D là kết quả bằng 4 với đếm không trùng trong bảng tính Exel. Bạn sẽ sử dụng hàm SUMPRODUCT kết hợp với COUNTIF để thực hiện như sau:

=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(F2:F11,F2:F11))

Trong công thức này bạn lưu ý có đoạn COUNTIF(F2:F11,F2:F11)  đây là đoạn đếm mảng phạm vi cần đếm không trùng với ví dụ trên là từ F2:F11

Như vậy với ví dụ trên bạn có thể ứng dụng để sử dụng hàm SUMPRODUCT để đếm không trùng trong Exel, tuy nhiên hàm trên chỉ thực hiện khi đếm không trùng trong mảng không có ô trống. Trường hợp có ô trống thì hàm sẽ báo lỗi như sau:

Hàm Sumproduct đếm không trùng trong Exel với 2 trường hợp sau

Đếm không trùng có chứa ô trống bằng hàm SUMPRODUCT kết hợp COUNTIF trong Exel

Trong trường hợp vùng dữ liệu của bạn có ô trống, không thể sử dụng cấu trúc như trên để đếm không trùng trong Exel, thì bạn sẽ thay đổi lệnh sau nếu bạn nhận định ô trống là một dữ liệu không trùng trong dãy cần đếm của bạn.

=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(F2:F11,F2:F11&””))

Như vậy với cấu trúc sử dụng hàm SUMPRODUCT như trên bạn thêm phần &””   thì kết quả sẽ đếm cả ô trống là một phần tử dữ liệu, kết quả sẽ được bằng 5 bao gồm cả ô trống dữ liệu.

Hàm Sumproduct đếm không trùng trong Exel với 2 trường hợp sau

Trong trường hợp ô trống không phải là ô để đếm dữ liệu trùng, và bạn nhận định được trong dữ liệu cần đếm không trùng trong Exel cần bỏ qua ô trống thì chỉ cần thêm -1 ở kết quả như sau:

=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(F2:F11,F2:F11&””))-1

Như vậy kết quả trả về sẽ là =5-1=4 với bỏ qua ô trống trong dữ liệu cần đếm. Tuy nhiền với cách này thì sẽ dễ dẫn đến kết quả tính sai với dữ liệu lớn, không tìm ra các ô trống trong bảng tính Exel cần đếm, ở trường hợp này thì bạn sẽ sử dụng hàm SUMPRODUCT đếm không trùng trong Exel bằng cách kết hợp IF và COUNTIF.

Kết hợp hàm IF với SUMPRODUCT để đếm không trùng trong Exel.

Để dùng hàm SUMPRODUCT đếm không trùng trong Exel với mọi tình huống, bạn kết hợp với hàm IF để có các mệnh đề như sau: IF(COUNTIF(F2:F11,””),Đúng,Sai)

  1. Nếu trong dãy cần đếm có ô trống bằng cấu trúc hàm IF với điều kiện đếm số ô trống trong dãy lớn hơn 0 thì trả về kết quả: =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(F2:F11,F2:F11&””))-1

  2. Trường hợp mệnh đề trả về sai thì kết quả: =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(F2:F11,F2:F11))

Hàm Sumproduct đếm không trùng trong Exel với 2 trường hợp sau

Như vậy cấu trúc sẽ sử dụng như sau:

=IF(COUNTIF(F2:F11,””)>0,SUMPRODUCT(1/COUNTIF(F2:F11,F2:F11&””))-1,SUMPRODUCT(1/COUNTIF(F2:F11,F2:F11)))

Như vậy với cách kết hợp trên bạn đã có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT đếm không trùng lặp trong Exel với mọi tình huống.