Cách chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel với 2 phương pháp: Các công thức và tính năng hữu ích

Cách chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel với 2 phương pháp: Các công thức và tính năng hữu ích

Tháng Tư 9, 2023 Off By Anh bán hàng
Cách chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel với 2 phương pháp: Các công thức và tính năng hữu ích

Chuyển đổi đơn vị đo lường là một hoạt động cần thiết khi thao tác với Excel. Để thực hiện việc này, Excel cung cấp hai cách tiếp cận khác nhau: sử dụng công thức tính toán đơn giản và sử dụng hàm chuyển đổi (convert).

Cách đầu tiên là sử dụng công thức tính toán đơn giản để chuyển đổi giá trị từ một đơn vị đo lường sang đơn vị đo lường khác. Các công thức này có thể được xây dựng dựa trên tỷ lệ giữa các đơn vị đo lường hoặc sử dụng các hằng số quy đổi giữa các đơn vị đo lường. Đây là cách tiếp cận linh hoạt và cho phép người dùng chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường không có sẵn trong danh sách chuyển đổi của Excel.

Cách thứ hai là sử dụng hàm chuyển đổi (convert) trong Excel. Hàm này cho phép người dùng chuyển đổi giá trị từ một đơn vị đo lường sang đơn vị đo lường khác bằng cách chỉ định đơn vị đầu vào và đơn vị đầu ra. Hàm chuyển đổi là một cách nhanh chóng và dễ dàng để chuyển đổi giá trị giữa các đơn vị đo lường phổ biến.

Với các cách tiếp cận này, người dùng Excel có thể thực hiện chuyển đổi đơn vị đo lường một cách dễ dàng và hiệu quả. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các công thức tính toán và hàm chuyển đổi để giúp bạn thực hiện việc này.

Chuyển đổi đơn vị đo lường trong Exel bằng công thức tính toán đơn giản

Để chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel, bạn có thể sử dụng một số công thức tính toán đơn giản. Ví dụ, để chuyển đổi độ dài từ feet sang mét, bạn có thể sử dụng công thức:

=A1*0.3048

Trong đó, A1 là ô chứa giá trị độ dài trong feet và 0.3048 là hệ số chuyển đổi từ feet sang mét. Kết quả sẽ hiển thị trong ô đang sử dụng công thức này.

Tương tự, bạn có thể sử dụng các công thức sau để chuyển đổi đơn vị đo lường khác:

 • Chuyển đổi từ inch sang cm: =A1*2.54

 • Chuyển đổi từ pound sang kg: =A1*0.45359237

 • Chuyển đổi từ Fahrenheit sang Celsius: =(A1-32)*5/9

 • Chuyển đổi từ độ dốc theo độ sang thành độ dốc theo độ nghiêng: =TAN(A1*PI()/180)

Lưu ý rằng trong các công thức trên, A1 là ô chứa giá trị cần chuyển đổi và PI() là hằng số số pi trong Excel. Bạn có thể thay đổi ô đang sử dụng công thức và các hệ số chuyển đổi tương ứng để chuyển đổi đơn vị đo lường khác nhau.

Để chuyển đổi giá trị từ một đơn vị đo lường sang đơn vị đo lường khác trong Excel, người dùng có thể sử dụng các công thức tính toán đơn giản sau:

 1. Tính tỷ lệ giữa hai đơn vị đo lường và sử dụng nó để chuyển đổi giá trị. Ví dụ: để chuyển đổi từ độ C sang độ F, người dùng có thể sử dụng công thức: (giá trị độ C x 1.8) + 32.

 2. Sử dụng hằng số quy đổi giữa các đơn vị đo lường. Excel cung cấp sẵn một số hằng số này, ví dụ như 1 inch = 2.54 cm. Ví dụ: để chuyển đổi từ inch sang cm, người dùng có thể sử dụng công thức: giá trị inch x 2.54.

 3. Sử dụng công thức IF và AND để chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường. Ví dụ: để chuyển đổi giá trị từ kg sang lbs nếu đơn vị đầu vào là “kg” và đơn vị đầu ra là “lbs”, người dùng có thể sử dụng công thức: IF(AND(A2=”kg”,B2=”lbs”),A2*2.20462,A2).

Ví dụ: Chuyển đổi giá trị từ mét sang feet.

Bước 1: Nhập giá trị cần chuyển đổi vào một ô trong Excel. Ví dụ: 10.

Bước 2: Tìm tỷ lệ chuyển đổi giữa mét và feet. 1 mét = 3.28084 feet.

Bước 3: Sử dụng công thức tính toán đơn giản: giá trị mét x 3.28084 = giá trị feet.

Ví dụ này sử dụng công thức tính toán đơn giản để chuyển đổi giá trị từ mét sang feet. Như vậy, nếu giá trị ban đầu là 10 mét, ta có thể chuyển đổi giá trị đó thành 32.8084 feet bằng cách sử dụng công thức trên.

Ví dụ: Chuyển đổi giá trị từ độ Fahrenheit sang độ Celsius.

Bước 1: Nhập giá trị cần chuyển đổi vào một ô trong Excel. Ví dụ: 68.

Bước 2: Sử dụng công thức tính toán đơn giản: (giá trị độ F – 32) x 5/9 = giá trị độ C.

Bước 3: Áp dụng công thức với giá trị ban đầu để chuyển đổi giá trị từ độ Fahrenheit sang độ Celsius.

Ví dụ này sử dụng công thức tính toán đơn giản để chuyển đổi giá trị từ độ Fahrenheit sang độ Celsius. Như vậy, nếu giá trị ban đầu là 68 độ Fahrenheit, ta có thể chuyển đổi giá trị đó thành 20 độ Celsius bằng cách sử dụng công thức trên.

Sử dụng hàm CONVERT để chuyển đổi đơn vị đo lường trong Exel dễ dàng

Cách chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel với 2 phương pháp: Các công thức và tính năng hữu ích

Hàm CONVERT trong Excel là một công cụ rất hữu ích để chuyển đổi đơn vị đo lường. Hàm này cho phép bạn chuyển đổi từ một đơn vị đo lường sang một đơn vị đo lường khác, bao gồm cả đơn vị đo lường độ dài, diện tích, khối lượng, thời gian và nhiều loại đơn vị đo lường khác.

Cú pháp của hàm CONVERT như sau: CONVERT(number, from_unit, to_unit)

Trong đó:

 • number là giá trị cần chuyển đổi.
 • from_unit là đơn vị đo lường ban đầu của giá trị đó.
 • to_unit là đơn vị đo lường mà bạn muốn chuyển đổi giá trị sang.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm CONVERT để chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel:

Ví dụ: Chuyển đổi giá trị từ feet sang mét bằng hàm CONVERT.

Bước 1: Nhập giá trị cần chuyển đổi vào một ô trong Excel. Ví dụ: 10.

Bước 2: Sử dụng hàm CONVERT để chuyển đổi giá trị từ feet sang mét. Cú pháp: =CONVERT(A1,”ft”,”m”)

Giải thích: A1 là ô chứa giá trị ban đầu, “ft” là đơn vị đo lường ban đầu (feet), và “m” là đơn vị đo lường mà bạn muốn chuyển đổi sang (mét).

Bước 3: Nhấn Enter để tính toán và kết quả chuyển đổi sẽ hiển thị.

Ví dụ này sử dụng hàm CONVERT để chuyển đổi giá trị từ feet sang mét. Như vậy, nếu giá trị ban đầu là 10 feet, ta có thể chuyển đổi giá trị đó thành 3.048 mét bằng cách sử dụng hàm CONVERT.

Dưới đây là một vài ví dụ khác về cách sử dụng hàm CONVERT để chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel:

 1. Chuyển đổi độ F sang độ C: =CONVERT(A1,”F”,”C”)

 2. Chuyển đổi độ C sang độ F: =CONVERT(A1,”C”,”F”)

 3. Chuyển đổi độ dài từ inch sang cm: =CONVERT(A1,”in”,”cm”)

 4. Chuyển đổi độ dài từ cm sang inch: =CONVERT(A1,”cm”,”in”)

 5. Chuyển đổi khối lượng từ pound sang kg: =CONVERT(A1,”lbm”,”kg”)

 6. Chuyển đổi khối lượng từ kg sang pound: =CONVERT(A1,”kg”,”lbm”)

 7. Chuyển đổi thời gian từ giây sang phút: =CONVERT(A1,”s”,”min”)

 8. Chuyển đổi thời gian từ phút sang giờ: =CONVERT(A1,”min”,”h”)

 9. Chuyển đổi diện tích từ feet vuông sang mét vuông: =CONVERT(A1,”ft2″,”m2″)

 10. Chuyển đổi diện tích từ mét vuông sang feet vuông: =CONVERT(A1,”m2″,”ft2″)

Lưu ý: Trong hàm CONVERT, bạn cần sử dụng các ký hiệu đơn vị đo lường chuẩn trong Excel để đảm bảo tính toán đúng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các ký hiệu đơn vị đo lường này trong trang trợ giúp của Excel.

Một số ví dụ cụ thể khác sử dụng hàm CONVERT chuyển đổi đơn vị đo lường trong Exel:

 1. Chuyển đổi nhiệt độ từ độ F sang độ C: =CONVERT(98.6,”F”,”C”) – Kết quả sẽ là 37 độ C (nhiệt độ cơ thể bình thường của con người)

 2. Chuyển đổi độ dài từ inch sang mm: =CONVERT(5,”in”,”mm”) – Kết quả sẽ là 127 mm

 3. Chuyển đổi khối lượng từ ounce sang gram: =CONVERT(8,”ozm”,”g”) – Kết quả sẽ là 226.796 g

 4. Chuyển đổi thời gian từ giây sang phút: =CONVERT(120,”s”,”min”) – Kết quả sẽ là 2 phút

 5. Chuyển đổi độ dài từ km sang mile: =CONVERT(10,”km”,”mi”) – Kết quả sẽ là 6.21371 mile

 6. Chuyển đổi áp suất từ pascal sang psi: =CONVERT(100000,”Pa”,”psi”) – Kết quả sẽ là 14.50377 psi

 7. Chuyển đổi thể tích từ gallon sang lít: =CONVERT(5,”gal”,”l”) – Kết quả sẽ là 18.927 l

 8. Chuyển đổi độ dài từ m sang feet: =CONVERT(100,”m”,”ft”) – Kết quả sẽ là 328.084 feet

 9. Chuyển đổi đơn vị năng lượng từ joule sang calorie: =CONVERT(1000,”J”,”cal”) – Kết quả sẽ là 239 calorie

 10. Chuyển đổi độ dài từ mét sang inch: =CONVERT(10,”m”,”in”) – Kết quả sẽ là 393.70079 inch

 11. Chuyển đổi đơn vị áp suất từ bar sang pascal: =CONVERT(2,”bar”,”Pa”) – Kết quả sẽ là 200000 Pa

 12. Chuyển đổi thể tích từ mililít sang mét khối: =CONVERT(500,”ml”,”m3″) – Kết quả sẽ là 0.0005 m3

 13. Chuyển đổi đơn vị diện tích từ mét vuông sang feet vuông: =CONVERT(100,”m2″,”ft2″) – Kết quả sẽ là 1076.39104 feet vuông

 14. Chuyển đổi đơn vị nhiệt lượng từ BTU sang joule: =CONVERT(100,”BTU”,”J”) – Kết quả sẽ là 105505585 joule

 15. Chuyển đổi thời gian từ ngày sang giờ: =CONVERT(2,”d”,”h”) – Kết quả sẽ là 48 giờ

 16. Chuyển đổi đơn vị khối lượng từ kg sang pound: =CONVERT(75,”kg”,”lbm”) – Kết quả sẽ là 165.3467 pound.

Dưới đây là bảng mã ví dụ mô tả đơn vị chuyển đổi của hàm CONVERT trong Excel:

Xem thêm cách sử dụng và bảng mã đầy đủ tại trang Web hỗ trợ của Microsoft

https://support.microsoft.com/vi-vn/office/convert-ha%CC%80m-convert-d785bef1-808e-4aac-bdcd-666c810f9af2

Đơn vị đầu vào Mã đơn vị đầu vào Đơn vị đầu ra Mã đơn vị đầu ra
Inch “in” Meter “m”
Foot “ft” Yard “yd”
Mile “mi” Kilometer “km”
Square inch “in2” Square meter “m2”
Square foot “ft2” Square yard “yd2”
Acre “ac” Hectare “ha”
Cubic inch “in3” Cubic meter “m3”
Cubic foot “ft3” Cubic yard “yd3”
Gallon “gal” Liter “L”
Ounce “oz” Gram “g”
Pound “lbm” Kilogram “kg”
Second “s” Minute “min”
Hour “h” Day “d”
Kelvin “K” Celsius “C”
Fahrenheit “F”  

Lưu ý: Trong bảng mã này, “in” đại diện cho inch (inch), “m” đại diện cho meter (mét), “ft” đại diện cho foot (feet), “yd” đại diện cho yard (thước), “mi” đại diện cho mile (dặm), “km” đại diện cho kilometer (kilômét), “in2” đại diện cho square inch (inch vuông), “m2” đại diện cho square meter (mét vuông), “ft2” đại diện cho square foot (feet vuông), “yd2” đại diện cho square yard (thước vuông), “ac” đại diện cho acre, “ha” đại diện cho hectare, “in3” đại diện cho cubic inch (inch khối), “m3” đại diện cho cubic meter (mét khối), “ft3” đại diện cho cubic foot (feet khối), “yd3” đại diện cho cubic yard (thước khối), “gal” đại diện cho gallon (galông), “L” đại diện cho liter, “oz” đại diện cho ounce (oz), “g” đại diện cho gram, “lbm” đại diện cho pound (pao), “kg” đại diện cho kilogram (kilogam), “s” đại diện cho second (giây), “min” đại diện cho minute (phút), “h” đại diện cho hour (giờ), “d” đại diện cho day (ngày), “K” đại diện cho Kelvin, “C” đại diện cho Celsius và “F” đại diện cho Fahrenheit.

Tổng kết lại, chuyển đổi đơn vị đo lường trong Excel là một kỹ năng cần thiết cho các người làm việc với dữ liệu và tính toán số liệu. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về hai phương pháp chuyển đổi đơn vị đo lường: sử dụng công thức tính toán đơn giản và sử dụng hàm CONVERT. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, và sự lựa chọn phụ thuộc vào mục đích và tình huống sử dụng. Tuy nhiên, với những ví dụ cụ thể và bảng mã đơn vị chuyển đổi của hàm CONVERT được cung cấp trong bài viết, bạn sẽ có thể thực hiện chuyển đổi đơn vị đo lường một cách dễ dàng và chính xác hơn trong Excel.