Top 10 Kỹ Thuật Tối Ưu Hóa Truy Vấn SQL Để Tăng Hiệu Suất Của Bạn

Top 10 Kỹ Thuật Tối Ưu Hóa Truy Vấn SQL Để Tăng Hiệu Suất Của Bạn

Các kỹ thuật tối ưu hóa truy vấn SQL giúp bạn cải thiện hiệu suất của các truy vấn trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật như: tối ưu hóa câu truy vấn, sử dụng chỉ mục, chia nhỏ câu truy vấn, sử dụng chức năng tối ưu hóa và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn cơ bản về LookML: Tìm hiểu cách sử dụng LookML để xây dựng các báo cáo phân tích dữ liệu

Hướng dẫn cơ bản về LookML: Tìm hiểu cách sử dụng LookML để xây dựng các báo cáo phân tích dữ liệu

LookML là một ngôn ngữ mô hình hóa dữ liệu mạnh mẽ, có thể được sử dụng để xây dựng các báo cáo phân tích dữ liệu. Hướng dẫn cơ bản về LookML giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng ngôn ngữ để xây dựng các báo cáo phân tích dữ liệu hiệu quả.

so sanh power bi va tablaue

So sánh Power Bi và Tableau: Tìm hiểu Những Khác Biệt Giữa Các Công Cụ Phân Tích Dữ Liệu Này

Power BI và Tableau là hai công cụ phân tích dữ liệu phổ biến. Họ cung cấp những công cụ khác nhau để phân tích dữ liệu và trực quan hóa. So sánh các công cụ này sẽ giúp bạn hiểu được những khác biệt giữa chúng.

Tách dữ liệu trong Exel thành nhiều file khác nhau tự động bằng Visual Basic

Tách dữ liệu trong Exel thành nhiều file khác nhau tự động bằng Visual Basic

Để tách dữ liệu Exel thành nhiều file khác nhau, có rất nhiều cách, tuy nhiên với file dữ liệu hàng ngàn dòng, nhiều giá trị lọc để tách dữ liệu thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để thực hiện việc này, sử dụng đoạn mã VBA (Visual Basic) sau sẽ tách dữ liệu cho bạn trong tíc tắc mà không phải thao tác lặp lại thủ công.

Gộp nhiều sheet thành 1 sheet bằng Query trong Google Sheets

Gộp nhiều sheet thành 1 sheet bằng Query trong Google Sheets

Gộp nhiều sheet trong Google Sheets bằng Query là một cách hiệu quả để tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau vào một bảng dữ liệu duy nhất. Điều này giúp bạn dễ dàng phân tích và truy xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Importrange có điều kiện trong Google Sheets

Importrange có điều kiện trong Google Sheets

Hàm IMPORTRANGE trong Google Sheets cho phép bạn sao chép dữ liệu từ một bảng tính khác vào bảng tính hiện tại. Bạn có thể sử dụng hàm này để sao chép dữ liệu có điều kiện bằng cách sử dụng hàm QUERY hoặc hàm FILTER để lọc dữ liệu trước khi sao chép. Các điều kiện được xác định trong phần truy vấn của hàm QUERY hoặc trong phần điều kiện của hàm FILTER. Sau khi dữ liệu được lọc, bạn có thể sao chép nó bằng cách sử dụng hàm IMPORTRANGE như bình thường.

Appsheet Thisrow xác định dòng hiện tại của cột

Appsheet Thisrow xác định dòng hiện tại của cột

Tóm lại, _THISROW là một biến đặc biệt trong AppSheet cho phép truy xuất dữ liệu của dòng hiện tại bằng tên cột trong bảng dữ liệu của ứng dụng, và nó có thể được sử dụng trong nhiều biểu thức và xử lý dữ liệu trong ứng dụng.

Sumif trong Appsheet để tính tổng có điều kiện giữa hai bảng

Sumif trong Appsheet để tính tổng có điều kiện giữa hai bảng

Sumif trong appsheet hay Tính tổng có điều kiện trong AppSheet là việc tính tổng các giá trị trong một cột dựa trên một hoặc nhiều điều kiện được xác định trước đó. Việc tính tổng này sẽ chỉ áp dụng cho các giá trị trong cột thỏa mãn các điều kiện đã được xác định. Cách thực hiện như sau

Sử dụng hàm Select trong Appsheet hiệu quả

Sử dụng hàm Select trong Appsheet hiệu quả

Hàm select trong AppSheet được sử dụng để chọn các giá trị trong một cột hoặc bảng dữ liệu, dựa trên các điều kiện được chỉ định. Nó cho phép người dùng lọc và truy xuất dữ liệu một cách linh hoạt và tạo ra các báo cáo hoặc thống kê dữ liệu theo yêu cầu. Cú pháp của hàm select như sau: SELECT(Table Name[Column Name], [Condition]). Trong đó, Table Name là tên bảng dữ liệu, Column Name là tên cột dữ liệu và Condition là điều kiện lọc dữ liệu.

Cách chuyển file csv thành xls xlsx bằng exel

Cách chuyển file csv thành xls xlsx bằng exel

Chuyển đổi tệp CSV sang tệp Excel có thể thực hiện bằng cách mở tệp CSV trực tiếp trong Excel hoặc sử dụng tính năng “Nhập dữ liệu” trong Excel. Khi bạn mở tệp CSV trực tiếp trong Excel, Excel sẽ tự động mở Trình hướng dẫn nhập dữ liệu để giúp bạn định dạng dữ liệu cho phù hợp với bảng tính. Nếu bạn sử dụng tính năng “Nhập dữ liệu”, bạn cần chọn tệp CSV, chọn cách thức phân cách dữ liệu, và sau đó chọn định dạng bảng tính để hoàn thành quá trình chuyển đổi. Sau khi hoàn thành, dữ liệu từ tệp CSV sẽ được hiển thị trên bảng tính Excel và bạn có thể tiếp tục làm việc với dữ liệu như bình thường.