Appsheet là gì ? Appsheet tạo ứng dụng không cần lập trình

Appsheet là gì ? Appsheet tạo ứng dụng không cần lập trình

Appsheet là gì ? Google Cloud AppSheet là một phần của hệ sinh thái tương tự nhưng ít phức tạp hơn xoay quanh Gmail, Google Workspace, Google Drive, Google Maps, Google Sheets, Google Cloud SQL và nhiều dịch vụ Google Cloud, bao gồm cả máy học, cũng như Zapier của bên thứ ba, appsheet giúp bạn tự tạo nên các ứng dụng mà không cần biết về lập trình với các tính năng nổi trội như sau.

Các hàm thông dụng trong appsheet để tạo mọi ứng dụng

Các hàm thông dụng trong appsheet để tạo mọi ứng dụng

Appsheet với rất nhiều hàm để bạn sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau nhằm tạo nên ứng dụng phục vụ tốt công việc, tuy nhiên có những hàm phổ biện bạn cần phải biết và sử dụng hiệu quả.