Danh mục: Appsheet

Các mẹo hay, các thông tin cơ bản về phần mềm Appsheet

Tháng Ba 4, 2023 Off

Appsheet Thisrow xác định dòng hiện tại của cột

By Anh bán hàng

Tóm lại, _THISROW là một biến đặc biệt trong AppSheet cho phép truy xuất dữ liệu của dòng hiện tại bằng tên cột trong bảng dữ liệu của ứng dụng, và nó có thể được sử dụng trong nhiều biểu thức và xử lý dữ liệu trong ứng dụng.

Tháng Ba 4, 2023 Off

Sumif trong Appsheet để tính tổng có điều kiện giữa hai bảng

By Anh bán hàng

Sumif trong appsheet hay Tính tổng có điều kiện trong AppSheet là việc tính tổng các giá trị trong một cột dựa trên một hoặc nhiều điều kiện được xác định trước đó. Việc tính tổng này sẽ chỉ áp dụng cho các giá trị trong cột thỏa mãn các điều kiện đã được xác định. Cách thực hiện như sau

Tháng Ba 1, 2023 Off

Sử dụng hàm Select trong Appsheet hiệu quả

By Anh bán hàng

Hàm select trong AppSheet được sử dụng để chọn các giá trị trong một cột hoặc bảng dữ liệu, dựa trên các điều kiện được chỉ định. Nó cho phép người dùng lọc và truy xuất dữ liệu một cách linh hoạt và tạo ra các báo cáo hoặc thống kê dữ liệu theo yêu cầu. Cú pháp của hàm select như sau: SELECT(Table Name[Column Name], [Condition]). Trong đó, Table Name là tên bảng dữ liệu, Column Name là tên cột dữ liệu và Condition là điều kiện lọc dữ liệu.

Tháng Mười Một 20, 2022 Off

Appsheet là gì ? Appsheet tạo ứng dụng không cần lập trình

By Anh bán hàng

Appsheet là gì ? Google Cloud AppSheet là một phần của hệ sinh thái tương tự nhưng ít phức tạp hơn xoay quanh Gmail, Google Workspace, Google Drive, Google Maps, Google Sheets, Google Cloud SQL và nhiều dịch vụ Google Cloud, bao gồm cả máy học, cũng như Zapier của bên thứ ba, appsheet giúp bạn tự tạo nên các ứng dụng mà không cần biết về lập trình với các tính năng nổi trội như sau.