Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Cách đưa số liệu làm tròn theo đúng quy cách đóng gói lẻ hay thùng đóng gói trong exel

Cách làm tròn theo quy cách đóng gói đơn giản trong exel nhằm tổng hợp số lượng theo đơn vị lẻ nhưng vẫn đảm bảo đóng chẵn theo thùng, hay quy cách sắp xếp trong exel

Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Cách đưa tọa độ trên exel vào bản đồ google map với Google my maps

Từ các vị trí trên file exel hay googlesheet có tọa độ kinh độ và vĩ độ, bạn có thể dễ dàng đưa các vị trí này vẽ lên google map để có thể sử dụng nhằm dẫn đường, khảo sát, tạo các vị trí trong công việc của mình thông qua google my maps

Cách hiển thị số liệu trên biểu đồ trong Exel

Cách tính phép tính bỏ qua các ô bị lỗi hoặc ô bị ẩn trong exel

Để tính toán bằng các hàm tính tổng (SUM) hàm tính trung bình (AVERAGE) hay hàm đếm (COUNT)… và bỏ qua các ô bị lỗi, bị ẩn để có kết quả đúng thì với hàm AGGREGATE sẽ giải quyết các vấn đề trên với cách dùng đơn giản sau.