Tổng hợp nguồn dữ liệu, file thực hành cho học tập về data Analysis, Power Bi, Power Query...

Tổng hợp nguồn dữ liệu, file thực hành cho học tập về data Analysis, Power Bi, Power Query…

Trong quá trình thực hành xử lý số liệu, việc thực hành thông qua các dữ liệu thô và cần nguồn dữ liệu thực hành là cần thiết, các nguồn dữ liệu sau sẽ cung cấp file thực hành, file mẫu học tập về phân tích dữ liệu

Hàm biểu thức có điều kiện trong Google Looker Studio để tạo trường dữ liệu có điều kiện

Hàm biểu thức có điều kiện trong Google Looker Studio để tạo trường dữ liệu có điều kiện

Tạo trường dữ liệu mới trong Google Looker Studio với dữ liệu đáp ứng điều kiện của các cột dữ liệu sẵn có với hàm Case và cách sử dụng hiệu quả.