Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Việc nối nhiều bảng Query lại với nhau giúp kếp hợp nhiều nguồn dữ liệu thành một bảng thống nhất giúp bạn thuận tiện hơn trong xử lý và phân tích với cách sau trong Power Query.

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Dùng hàm TREATAS () để thiết lập quan hệ ảo giữa hai bảng không thể tạo mối quan hệ trong Power Bi với DAX

Trong tính toán và xử lý dữ liệu trong DAX, và trong Power BI có những bảng không thể thiết lập mối quan hệ do đã có những mối quan hệ cố định không thể thay đổi, sử dụng hàm sau đây để tạo mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong tính toán.

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Các kiểu định dạng thời gian bằng biểu thức Format DAX trong Power BI

Với biểu thức format trong biểu thức DAX giúp định dạng thời gian ngày tháng năm, hay giờ phút giây sang những định dạng mong muốn của bạn để phân tích và làm báo cáo nhanh và dễ dàng hơn.

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Tạo bảng dữ liệu thời gian để liên kết và tham chiếu cũng như tạo bộ lọc thời gian bằng Power Query

Hướng dẫn tạo một bảng dữ liệu thời gian đơn giản và chi tiết đủ các thành phần của thời gian bằng Power Query nhằm hỗ trợ công tác phân tích và làm báo cáo.