Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Việc nối nhiều bảng Query lại với nhau giúp kếp hợp nhiều nguồn dữ liệu thành một bảng thống nhất giúp bạn thuận tiện hơn trong xử lý và phân tích với cách sau trong Power Query.

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Tạo bảng dữ liệu thời gian để liên kết và tham chiếu cũng như tạo bộ lọc thời gian bằng Power Query

Hướng dẫn tạo một bảng dữ liệu thời gian đơn giản và chi tiết đủ các thành phần của thời gian bằng Power Query nhằm hỗ trợ công tác phân tích và làm báo cáo.