Dùng hàm TREATAS () để thiết lập quan hệ ảo giữa hai bảng không thể tạo mối quan hệ trong Power Bi với DAX

Dùng hàm TREATAS () để thiết lập quan hệ ảo giữa hai bảng không thể tạo mối quan hệ trong Power Bi với DAX

Trong tính toán và xử lý dữ liệu trong DAX, và trong Power BI có những bảng không thể thiết lập mối quan hệ do đã có những mối quan hệ cố định không thể thay đổi, sử dụng hàm sau đây để tạo mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong tính toán.

Các kiểu định dạng thời gian bằng biểu thức Format DAX trong Power BI

Các kiểu định dạng thời gian bằng biểu thức Format DAX trong Power BI

Với biểu thức format trong biểu thức DAX giúp định dạng thời gian ngày tháng năm, hay giờ phút giây sang những định dạng mong muốn của bạn để phân tích và làm báo cáo nhanh và dễ dàng hơn.