Cách chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong google sheet ( Googlesheet )

Cách chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong google sheet ( Googlesheet )

Việc chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong googlesheet (Google sheet) rất đơn giản, thường gặp ở định dạng số hoặc cách trình bày số, với các phương pháp để đổi dấu phẩy thành dấu chấm và ngược lại như sau.

Cách chuyển đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong google sheet ( Googlesheet )

Thay đổi dấu phẩy và dấu chấm trong định dạng số của bảng tính googlesheet

Cách thay đổi dạng phân cách dấu chấm và dấu phẩy trong dạng số hay chữ số trong googlesheet cũng như giải thích và cách khắc phục khi copy dữ liệu từ Exel qua Googlesheet nhưng bị lỗi trong tính toán.