Hàm biểu thức có điều kiện trong google data studio để tạo trường dữ liệu có điều kiện

Hàm biểu thức có điều kiện trong google data studio để tạo trường dữ liệu có điều kiện

Tạo trường dữ liệu mới trong Google data Studio với dữ liệu đáp ứng điều kiện của các cột dữ liệu sẵn có với hàm Case và cách sử dụng hiệu quả.

Hàm biểu thức có điều kiện trong google data studio để tạo trường dữ liệu có điều kiện

Cách lồng hàm if một cách đơn giản thông qua mô hình hóa hàm if hoặc viết hàm if theo từng bước.

Việc viết hàm IF nhiều điều kiện bằng phương pháp lồng nhiều hàm IF vào nhau trong Exel và Googlesheet được giải quyết đơn giản hóa theo các phương pháp sau.