Cách tính phép tính bỏ qua các ô bị lỗi hoặc ô bị ẩn trong exel

Cách tính phép tính bỏ qua các ô bị lỗi hoặc ô bị ẩn trong exel

Để tính toán bằng các hàm tính tổng (SUM) hàm tính trung bình (AVERAGE) hay hàm đếm (COUNT)… và bỏ qua các ô bị lỗi, bị ẩn để có kết quả đúng thì với hàm AGGREGATE sẽ giải quyết các vấn đề trên với cách dùng đơn giản sau.