Cách trắc nghiệm DISC và bài trắc nghiệm tính cách cá nhân DISC.

Huấn luyện nhân viên bằng mô hình huấn luyện EDAC

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng mô hình huấn luyện EDAC trong huấn luyện nhân viên bán hàng. Đây là mô hình người huấn luyện sẽ kèm cặp và hướng dẫn nhân viên hình thành kỹ năng và quy trình trong công việc cũng như phát huy các kỹ năng trọng tâm.