Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Nối nhiều bảng Query lại với nhau bằng APPEND QUERIES trong Power Query

Việc nối nhiều bảng Query lại với nhau giúp kếp hợp nhiều nguồn dữ liệu thành một bảng thống nhất giúp bạn thuận tiện hơn trong xử lý và phân tích với cách sau trong Power Query.

Dùng hàm TREATAS () để thiết lập quan hệ ảo giữa hai bảng không thể tạo mối quan hệ trong Power Bi với DAX

Dùng hàm TREATAS () để thiết lập quan hệ ảo giữa hai bảng không thể tạo mối quan hệ trong Power Bi với DAX

Trong tính toán và xử lý dữ liệu trong DAX, và trong Power BI có những bảng không thể thiết lập mối quan hệ do đã có những mối quan hệ cố định không thể thay đổi, sử dụng hàm sau đây để tạo mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong tính toán.

Gộp dữ liệu từ nhiều bảng tính (file) googlesheet vào một bảng tính tổng hợp bằng Query và Importrange

Gộp dữ liệu từ nhiều bảng tính (file) googlesheet vào một bảng tính tổng hợp bằng Query và Importrange

Gộp các dữ liệu từ nhiều file Googlesheet vào một bảng tính tổng hợp và có thể lọc dữ liệu một cách tự động bằng kết hợp IMPORTRANGE và QUERY để làm việc chung hay tạo báo cáo tự động.

Gộp dữ liệu từ nhiều sheet trong googlesheet đơn giản

Gộp dữ liệu từ nhiều sheet trong googlesheet đơn giản

Với các dữ liệu từ nhiều sheet trong Googlesheet, để gộp dữ liệu từ các sheet vào một sheet tổng hợp một cách tự động với công thức mảng giúp tiết kiệm thời gian xử lý bảng tính và tổng hợp số liệu

Sử dụng hàm query để tra cứu, lọc dữ liệu và kết nối các sheet, file dữ liệu trong googlesheet

Sử dụng hàm query để tra cứu, lọc dữ liệu và kết nối các sheet, file dữ liệu trong googlesheet

lọc dữ liệu và liên kết dữ liệu giữa các sheet, các file googlesheet với nhau cũng như tạo báo cáo tự động bằng hàm query một cách nhanh chóng.