Các kỹ năng cơ bản hỗ trợ phương pháp GROW để huấn luyện và phát triển nhân sự

Khi huấn luyện nhân viên, lựa chọn mô hình hay cách thức huấn luyện nào là phù hợp EDIC, EDAC hay GROW ?

Khi huấn luyện nhân viên không chỉ là thực hiện huấn luyện đơn thuần, mà phương pháp huấn luyện giúp người huấn luyện đưa ra mục tiêu và cách thức huấn luyện tốt nhất, lựa chọn mô hình EDAC, EDIC hay GROW để đạt được điều đó.