Thẻ: phân tích số liệu

Tháng Một 29, 2023 Off

So sánh Exel và Power Bi

By Anh bán hàng

Excel là một công cụ tổng quát cho việc xử lý và quản lý dữ liệu với rất nhiều tính năng và công cụ hỗ trợ. Power BI là một công cụ mạnh mẽ cho việc thống kê và biểu diễn dữ liệu. Excel có thể sử dụng để tạo ra các giải pháp tích hợp mạnh mẽ với các công cụ khác, trong khi Power BI chủ yếu dùng cho việc phân tích dữ liệu.