Thẻ: xử lý dữ liệu

Tháng Một 29, 2023 Off

Các hàm dax tính toán cơ bản và nâng cao trong Power Bi

By Anh bán hàng

DAX (Data Analysis Expressions) là một ngôn ngữ tính toán dùng để tạo các bảng và các tính toán trong Power BI. Nó cho phép người dùng tạo các biểu đồ, báo cáo và giải pháp phân tích dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả. DAX cung cấp một loạt các hàm tính toán như tính tổng, trung bình, tỷ lệ, và hàm định dạng để giúp người dùng tạo các tính toán và biểu diễn dữ liệu một cách chính xác và thông minh.